Den svenska högskolan

Universitetens och högskolornas huvudsakliga uppgifter är att bedriva utbildning och forskning samt samverka med det omgivande samhället, till exempel genom att samarbeta med företag och myndigheter.

I Sverige är staten ansvarig för högskolornas verksamhet. Högskoleverket är en av de myndigheter som - tillsammans med högskolor och universitet - bidrar till utvecklingen inom högskoleområdet.

Hur den svenska högskoleutbildningen är uppbyggd, hur reglerna för tillträde ser ut, vilka examina som finns kan du bland annat läsa om under Utbildning på universitet och högskolor.

Högskolesektorn

Dekorationsbild
Högskolesektorn styrs och regleras av riksdagen och regeringen. Här kan du också läsa om ansvarsområdena för de nationella myndigheterna inom högskoleområdet.

Universitet och högskolor


Läs om hur högskolorna är organiserade och hur deras verksamhet bedrivs och finansieras.
Adresser till samtliga högskolor hittar du också här »

Forskning


Målet med forskningspolitiken är att Sverige ska vara en ledande forskningsnation, där forskningen håller en hög vetenskaplig kvalitet.

Gästforskardirektivet


ska locka fler forskare från resten av världen till EU-länderna.
Läs mer och se vilka som godkänts som forskningshuvudmän i Sverige »

Jämställdhet i högskolan


Högskoleverket arbetar för att kvinnor och män ska behandlas lika inom högre utbildning. Slutredovisningarna av projekt som fått medel från Delegationen för jämställdhet ligger också hos Högskoleverket.
Läs mer om projekten »

Svensk-engelsk ordbok


Vi har en svensk-engelsk ordbok där du kan söka på termer och begrepp från högskolevärlden, som olika examina, och få översättningar och definitioner.
Senast uppdaterad: 2012-09-14
Kontaktperson: Karin Wrete, e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se