Engelska Svenska
R  
radiographer röntgensjuksköterska
radiology, nuclear medicine and medical imaging radiologi och bildbehandling
range of courses offered kursutbud
rate of study studietakt
reading list kurslitteratur
recent graduate nyutexaminerad
recognition of qualification erkännande
recruitment rekrytering
recruitment imbalance snedrekrytering
recruitment target rekryteringsmål
register registrera
registered legitimerad
registration registrering
registration of grades in student registry betygsrapportering
regulated profession legitimationsyrke
regulated profession reglerat yrke
regulation föreskrift
reject avslå
relative grade relativt betyg
reliability and maintenance tillförlitlighets- och kvalitetsteknik
religious studies religionsvetenskap
remote sensing fjärranalysteknik
renewable bioenergy research förnyelsebar bioenergi
reporting requirement återrapporteringskrav
requested document begärt dokument
re-registration omregistrering
research forskning
research and development forskning och utveckling
research and development company forsknings- och utvecklingsföretag
research assignment forskningsuppdrag
research assistant forskningsassistent
research award forskarstipendium
research basis forskningsanknytning
research body forskningsorgan
research career forskarkarriär
research centre forskningscentrum
research documentation vetenskaplig dokumentation
research domain forskningsområde
research ethics forskningsetik
research experience forskningserfarenhet
research expertise vetenskaplig skicklighet
research faculty forskarkollegium
research foundation forskningsstiftelse
research fund vetenskapsfond
research funding forskningsfinansiering
research funding forskningsmedel
research funding agency forskningsfinansierande myndighet
research funding body forskningsfinansiär
research grant forskningsbidrag
research group leader forskningsledare
research institute forskningsinstitut
research issue forskningsproblem
research leader vetenskaplig ledare
research library vetenskapligt bibliotek
research methodology forskningsmetodik
research misconduct vetenskaplig oredlighet
research officer forskningssekreterare
research or teaching assistant with doctoral grant assistent med utbildningsbidrag
research overview forskningsöversikt
research park forskningspark
research policy forskningspolitik
research post forskaranställning
research programme forskningsprogram
research programmes board forskarutbildningsnämnd
research project forskningsprojekt
research publication vetenskaplig publikation
research results forskningsresultat
research skills forskningsskicklighet
research subject forskningsämne
research team forskargrupp
researcher vetenskapsman
researcher forskare
researcher exchange forskarutbyte
respiratory medicine and allergy lungmedicin och allergi
restricted admission begränsat tillträde
result oriented mål- och resultatorienterad
result-oriented management mål- och resultatstyrning
retake omtentamen
retaken qualification utbyteskomplettering
retention retention
review granska
review omprövning
review a decision ompröva ett beslut
revoke degree-awarding powers återkalla examenstillstånd
rheumatology and autoimmunity reumatologi och inflammation
robotics robotteknik och automation
the role of the teacher lärarroll
roll-call upprop