Engelska Svenska
M  
main field of study huvudområde
main subject huvudämne
management by objectives målstyrning
mandatory copy pliktexemplar
manufacturing, surface and joining technology bearbetnings-, yt- och fogningsteknik
marine engineering marin teknik
Master in Education in Music musiklärarexamen
Master of.... magisterexamen med ämnesbredd
Master of.... with specialisation in..../with a major in..../in... magisterexamen med ämnesdjup
Master of Arts in Education lärarexamen på avancerad nivå
Master of Education for the Upper Secondary School gymnasielärarexamen
Master of Fine Arts in Church Music organistexamen
Master's (60 credits) dissertation magisteruppsats
Master's (120 credits) dissertation masteruppsats
Master's (60 credits) programme magisterprogram
Master's (120 credits) programme masterprogram
materials chemistry materialkemi
materials engineering materialteknik
materials science teknisk materialvetenskap
mathematical analysis matematisk analys
mathematics matematik
maximum permitted period of study bruttostudietid
means tested inkomstprövad
means-tested supplement inkomstprövat tillägg
mechanical engineering maskinteknik
media and communication technology medieteknik
media and communications medie- och kommunikationsvetenskap
media engineering mediateknik
media studies medievetenskap
medical and health sciences medicin och hälsovetenskap
medical bioscience medicinsk biovetenskap
medical biotechnology medicinsk bioteknik
medical biotechnology medicinsk bioteknologi
medical engineering medicinteknik
medical equipment engineering medicinsk apparatteknik
medical ergonomics medicinsk ergonomi
medical ethics medicinsk etik
medical genetics medicinsk genetik
medical image processing medicinsk bildbehandling
medical laboratory and measurements technologies medicinsk laboratorie- och mätteknik
medical materials medicinsk material- och protesteknik
medical physicist sjukhusfysiker
medicinal chemistry läkemedelskemi
medicine medicin
mentor mentor
metallurgy and metallic materials metallurgi och metalliska material
meteorology and atmospheric sciences meteorologi och atmosfärforskning
methodology metodik
methodology course metodikkurs
microbiology mikrobiologi
microbiology in the medical area mikrobiologi inom det medicinska området
mid-way review halvtidskontroll
midwife barnmorska
mineral and mine engineering mineral- och gruvteknik
minimum number of teaching hours garanterad undervisningstid
minimum number of teaching hours minsta garanterad undervisningstid
mobility rörlighet
mobility grant utbytesstipendium
mock exam övningsskrivning
modern languages moderna språk
module delkurs
monitoring of courses and programmes utbildningsbevakning
monograph monografi
morphology morfologi
multidisciplinarity mångvetenskap
multidisciplinary mångvetenskaplig
music musik
musicology musikvetenskap
mutual academic recognition ömsesidigt akademiskt erkännande av högre utbildning