Svenska Engelska
För merparten av begreppen finns endast översättning. Begrepp märkta med * innehåller mer information.  
U  
undanröja* quash
undantag från behörighetskrav exemption from entry requirements
underkänd failed
underkänna fail
undervisning* teaching
undervisningsavtal learning agreement
undervisningserfarenhet teaching experience
undervisningsform type of instruction
undervisningslokal teaching premises
undervisningsskyldighet teaching load
undervisningsspråk language of instruction
undervisningstid teaching hours
undervisningsårsverke* full-time teaching equivalent
universitet university
universitetsadjunkt (se högskoleadjunkt)  
universitetsförvaltning university administration
universitetskansler University Chancellor
universitetskurs (se kurs)  
universitetsledning senior university officers
universitetslektor (se högskolelektor)  
universitetslärare university teacher
universitetsnivå university level
universitetsstudier (se högskoleutbildning)  
universitetsstyrelse university board
uppdragsforskning* contract research
uppdragsutbildning* contract education
uppehållstillstånd för studenter student residence permit
uppföljning follow up
uppföljningssystem follow-up system
upprop* roll-call
uppsats* academic paper
urologi och njurmedicin* urology and nephrology
urval* selection
urvalsbestämmelse selection regulations
urvalsförfarande selection procedure
urvalsgrund selection criterion
urvalsgrupp selection group
urvalskriterium (se urvalsgrund)  
urvalsregler selection rules and procedures
utbilda educate
utbildad educated
utbildning (1)* courses and study programmes
utbildning (2)* education
utbildningsanordnare* education provider
utbildningsbakgrund för studerande students' educational background
utbildningsbevakning monitoring of courses and programmes
utbildningsbevis course certificate
utbildningsbidrag för högskoleutbildning på forskarnivå doctoral grant
utbildningsform type of education
utbildningsledare* faculty programme director
utbildningsnivå education cycle
utbildningsnämnd study programmes board
utbildningsområde* disciplinary domain
utbildningsplan* programme syllabus
utbildningspolitik education policy
utbildningsprogram* degree programme
utbildningssystem education system
utbildningsutbud courses and programmes offered
utbildningsutvärdering* programme evaluation
utbildningsvetenskap* educational sciences
utbildningsväsen education system
utbyteskomplettering retaken qualification
utbyteslärare* exchange teacher
utbytesprogram* exchange programme
utbytesstipendium mobility grant
utbytesstudent* exchange student
utbytesstudier exchange studies
utfärda examina award degrees
utlandsförlagd utbildning* courses taken at a partner university abroad
utlandspraktik international placement
utlandsstudier study abroad
utlysning av anställning notification of a vacancy
utlysning av forskningsmedel call for proposal
utländsk student (se inresande student)  
utresande student* outgoing student
utvecklingsbiologi* developmental biology
utvärdera evaluate
utvärdering* evaluation
utvärderingsmetod evaluation method
utvärderingsrapport evaluation report