Svenska Engelska
För merparten av begreppen finns endast översättning. Begrepp märkta med * innehåller mer information.  
P  
pappers-, massa- och fiberteknik* paper, pulp and fiber technology
partneruniversitet* partner university
patobiologi* pathobiology
PBL-basgrupp PBL group
PBL-basgruppshandledare PBL group tutor
pedagog educationalist
pedagogik* teaching and learning
pedagogisk educational
pedagogisk skicklighet educational expertise
pedagogisk utveckling educational development
pedagogiskt arbete* pedagogical work
pediatrik* pediatrics
pensum study assignment
per capita-ersättning* per-capita funding
personlig professur* personal chair
plagiat plagiarism
plagiatverktyg anti-plagiarism software
plagiatkontrollverktyg (se plagiatverktyg) )  
plagiering plagiarism
platsbesök site visit
platsgaranti guaranteed admission
pliktexemplar* mandatory copy
politices doktorsexamen* Degree of Doctor of Philosophy in Political Sciences
politices högskoleexamen* Higher Education Diploma in Political Sciences
politices kandidatexamen* Degree of Bachelor of Political Sciences
politices licentiatexamen* Degree of Licentiate of Political Sciences
politices magisterexamen* Degree of Master of Political Sciences (60 credits)
politices masterexamen* Degree of Master of Medical Science (120 credits)
polymerkemi* polymer chemistry
polymerteknologi* polymer technologies
populärvetenskap education and outreach
positiv särbehandling affirmative action
postdokanställning (se postdoktorsanställning)  
postdoktorsanställning post-doctoral position
poäng (se högskolepoäng)  
praktik placement
praktikant student on placement
praktikanttjänstgöring placement
praktikhandledare placement supervisor
praktikperiod placement period
praktikplats placement
praktisera complete a placement
praktisk pedagogik educational methodology
praktisk-pedagogisk utbildning* professional training and teaching practice
praktiskt prov practical test
prefekt head of department
preparandkurs (se propedeutisk kurs)  
prestationsgrad performance indicator
prodekanus pro-dean
produktforskning product research
produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi* production engineering, human work science and ergonomics
professionsutbildning* professional education and training
professor professor
professors namn* title of professor
professorsinstallation professorial inauguration
professur (se anställning som professor)  
profilering* adoption of a profile
programansvarig programme co-ordinator
programinriktning specialisation
programkod programme code
programmål programme objectives
programstudent* degree programme student
programvaruteknik* software engineering
progression inom huvdområdet (se fördjupning inom huvudområdet)  
projektarbete project work
promovera confer [a doctor's degree]
propedeutisk kurs* preparatory course
prorektor pro-vice-chancellor
prov* test
provföreläsning trial lecture
provtillfälle* examination session
provtjänstgöring induction period
prövning* assessment
psykiatri* psychiatry
psykolog* psychologist
psykologexamen* Degree of Master of Science in Psychology
psykologi* psychology
psykoterapeut* psychotherapist
psykoterapeutexamen* Postgraduate Diploma in Psychotherapy
påbyggnadskurs (se kurs)  
påbyggnadsutbildning (se högskoleutbildning på avancerad nivå)