Svenska Engelska
För merparten av begreppen finns endast översättning. Begrepp märkta med * innehåller mer information.  
M  
magisterexamen* Degree of Master of Arts (60 credits)
magisterexamen i krigsvetenskap* Degree of Master of Science in War Studies (60 credits)
magisterexamen i statsvetenskap* Degree of Master in Political Science (60 credits)
magisterexamen med ämnesbredd Master of....
magisterexamen med ämnesdjup Master of.... with specialisation in.... /with a major in..../in...
magisterprogram Master's (60 credits) programme
magisteruppsats Master's (60 credits) dissertation
marin teknik* marine engineering
markvetenskap* soil sciences
maskinteknik* mechanical engineering
masterexamen* Degree of Master of Arts (120 credits)
masterprogram Master's (120 credits) programme
masteruppsats Master's (120 credits) dissertation
matematik* mathematics
matematisk analys* mathematical analysis
materialkemi* materials chemistry
materialteknik* materials engineering
medbedömare co-assessor
medelbetyg average grade
mediateknik* media engineering
medicin medicine
medicin och hälsovetenskap* medical and health sciences
medicine doktorsexamen* Degree of Doctor of Medical Science
medicine högskoleexamen* Higher Education Diploma in Medical Science
medicine kandidatexamen* Degree of Bachelor of Medical Science
medicine licentiatexamen* Degree of Licentiate of Medical Science
medicine magisterexamen* Degree of Master of Medical Science (60 credits)
medicine masterexamen* Degree of Master of Medical Science (120 credits)
medicinsk apparatteknik* medical equipment engineering
medicinsk bildbehandling* medical image processing
medicinsk bioteknik* medical biotechnology
medicinsk bioteknologi* medical biotechnology
medicinsk biovetenskap* medical bioscience
medicinsk ergonomi* medical ergonomics
medicinsk etik* medical ethics
medicinsk genetik* medical genetics
medicinsk laboratorie- och mätteknik* medical laboratory and measurements technologies
medicinsk material- och protesteknik* medical materials
medicinska och farmaceutiska grundvetenskaper* basic medicine
medicinteknik* medical engineering
medie- och kommunikationsvetenskap* media and communications
medieteknik* media and communication technology
medievetenskap* media studies
mentor mentor
merit* qualification
meritera qualify
meriterande* providing a useful qualification
meritering* acquisition of qualifications
meritförteckning curriculum vitae
meritkurs* weighted course
meritpoäng* credit increment
meritpoängskomplettering* supplementary credit increment
meritvärde* tariff
meritvärdering assessment of qualifications
merkostnadslån supplementary loan
metallurgi och metalliska material* metallurgy and metallic materials
meteorologi och atmosfärforskning* meteorology and atmospheric sciences
metodik methodology
metodikkurs methodology course
mikrobiologi* microbiology
mikrobiologi inom det medicinska området* microbiology in the medical area
miljö- och naturvårdsvetenskap* environmental sciences related to agriculture and land-use
miljöanalys och bygginformationsteknik* environmental analysis and construction information technology
miljöbioteknik* environmental biotechnology
miljöledning* environmental management
miljövetenskap* environmental sciences
miljövårdsforskning environmental research
mineral- och gruvteknik* mineral and mine engineering
minimikrav minimum requirement
minsta garanterad undervisningstid* minimum number of teaching hours
misstanke om oredlighet suspicion of misconduct
mittgenomgång (se halvtidskontroll)  
mobilitet (se rörlighet)  
moderna språk modern languages
monografi monograph
morfologi morphology
motsvarandebedömning equivalence assessment
motsvarande kunskaper equivalent knowledge
multidisciplinär geovetenskap* geosciences, multidisciplinary
multipel examen (se dubbel examen)  
musik* music
musiklärarexamen* Master in Education in Music
musikvetenskap* musicology
mycket hög kvalitet Very High Quality
mycket väl godkänd pass with special distinction
myndighet public authority
mål för antal examina* target number for degrees awarded
mål- och resultatorienterad result oriented
mål- och resultatstyrning result-oriented management
målrelaterat betyg criterion-referenced grade
målstyrning management by objectives
måluppfyllelse goal attainment
mångvetenskap* multidisciplinarity
mångvetenskaplig multidisciplinary
människa-datorinteraktion* human computer interaction
mänsklig interaktion med IKT* human aspects of ICT