Svenska Engelska
För merparten av begreppen finns endast översättning. Begrepp märkta med * innehåller mer information.  
I  
idé- och lärdomshistoria* history of ideas
idrottslärarexamen* Bachelor of Education in Physical Education
idrottsvetenskap* sport and fitness sciences
ifrågasätta examenstillstånd* notify conditional extension of degree-awarding powers
IMER (se internationell migration och etniska relationer)  
immunologi* immunology
immunologi inom det medicinska området* immunology in the medical area
inbjudan att medverka i konferens call for papers
inbäddad systemteknik* embedded systems
individualiserad undervisning individualized tuition
individuell studieplan för högskoleutbildning på forskarnivå* individual study plan for third-cycle studies
industridoktorand industry-employed doctoral student
industriell bioteknik* industrial biotechnology
industriell teknik industrial technology
infektionsmedicin* infectious medicine
informationsteknik informatics
infrastrukturteknik* infrastructure engineering
inkomstprövad means tested
inkomstprövat tillägg means-tested supplement
inkomstrelaterat lån income-contingent loan
inlämningsuppgift written assignment
inlärning learning
inlärningsproblem additional needs
innovationskontor* innovation centre
inlärningssvårigheter (se inläringsproblem)  
inresande student* incoming student
inriktning specialisation
inriktning på examen degree specialisation
institution* department
institutionsföreståndare (se prefekt)  
institutionssekreterare departmental secretary
institutionsstyrelse department board
institutionstjänstgöring departmental duties
inställd kurs cancelled course
intagen (se antagen)  
intagning (se antagning)  
interaktionsteknik* interaction technologies
interdisciplinär interdisciplinary
interimistisk avstängning interim suspension
internationalisering på hemmaplan internationalisation at home
internationell migration och etniska relationer* international migration and ethnic relations
introduktionskurs introductory course
intyg certificate
it-stödd distansutbildning (se nätbaserad distansutbildning)