Svenska Engelska
För merparten av begreppen finns endast översättning. Begrepp märkta med * innehåller mer information.  
G  
G (se godkänd)  
gastroenterologi* gastroenterology and hepatology
garanterad undervisningstid* minimum number of teaching hours
ge dispens (se bevilja undantag)  
gemensam examen* joint degree
generell examen* general qualification
generellt program programme leading to a general qualification
genetik* genetics
genetik och förädling inom lantbruksvetenskap* genetics and breeding in agricultural sciences
genomsnittsbetyg average grade
genomströmning student completion
genomströmningshastighet student completion rate
genusstudier* gender studies
genusvetenskap gender studies
geofysik* geophysics
geofysisk teknik* geophysical engineering
geokemi* geochemistry
geologi* geology
geometri* geometry
geoteknik* geotechnical engineering
geovetenskap earth sciences
geovetenskap och miljövetenskap* earth and related environmental sciences
geriatrik* geriatrics
gerontologi, medicinsk/hälsovetenskaplig inriktning* gerontology, specialising in medical and health sciences
globaliseringsstudier* globalisation studies
god forskningssed good research practice
godkänd pass
godkännande approval
godkännandegräns pass threshold
gradängsal lecture theatre
granska review
grundforskning* basic research
grundkurs (se kurs)  
grundläggande behörighet* general entry requirements
grundläggande behörighetskrav* general entry requirements
grundläggande högskoleutbildning (se högskoleutbildning på grundnivå)  
grundläggande kunskaper basic knowledge
grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem* Degree of Bachelor of Arts in Primary Education - Extended School
grundlärarexamen med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1–3* Degree of Master of Arts in Primary Education - Pre School and School Years 1–3
grundlärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4–6* Degree of Master of Arts in Primary Education - School Years 4–6
grundnivå first cycle
grundskola primary and lower-secondary school
grundskolans senare år secondary school
grundskolans tidigare år primary school
grundskollärarexamen 1-7* Bachelor of Education for the Compulsory School
grundskollärarexamen 4-9* Bachelor of Education for the Compulsory School Year 4-9
grundutbildning (se högskoleutbildning på grundnivå)  
grundutbildningsnämnd (se fakultetsnämnd)  
grupprum group room
gruppstudier group study
gruppövning group work
gränsöverskridande utbildning transnational education
gymnasial vuxenutbildning* adult education at upper-secondary level
gymnasiebetyg final school grades
gymnasiekompetens completed upper-secondary education
gymnasielärarexamen* Master of Education for the Upper Secondary School
gymnasienivå upper-secondary level
gymnasiepoäng upper-secondary school credits
gymnasieprogram upper-secondary school programme
gymnasieskola upper-secondary school
gymnasieutbildning upper-secondary education
gästforskare visiting research fellow
gästföreläsning guest lecture
gästlärare* visiting lecturer
gästprofessor visiting professor
gäststudent (se inresande student)  
gäststuderande (se inresande student)