Engelska Svenska
             
A            
academia akademi          
academic appointments board lärarförslagsnämnd          
academic appointments board tjänsteförslagsnämnd          
academic ceremony akademisk högtid          
academic competence vetenskaplig kompetens          
academic discipline vetenskapsgren          
academic paper uppsats          
academic publication vetenskaplig publikation          
academic qualification akademisk examen          
academic recognition validering          
academic study studie          
academic tradition that lectures begin 15 minutes after the time announced akademisk kvart          
academic year läsår          
accelerator physics and instrumentation acceleratorfysik och instrumentering          
acceptance of late applicants efterantagning          
access programme behörighetsgivande förutbildning          
accountable authority huvudman          
accreditation ackreditering          
accredited programme ackrediterad utbildning          
accredited university ackrediterat universitet          
achieved learning outcomes läranderesultat          
acquisition of qualifications meritering          
acting tillförordnad          
actual period of study nettostudietid          
additional needs inlärningsproblem          
additional qualification tilläggskomplettering          
adjunct adjungerad          
administration förvaltning          
admission antagning          
admission tillträde          
admission decision antagningsbesked          
admission from waiting list reservantagning          
admission regulations antagningsbestämmelser          
admission regulations antagningsordning          
admission regulations tillträdesregler          
admissions office antagningsenhet          
admissions round antagningsomgång          
admitted antagen          
adoption of a profile profilering          
adult education vuxenutbildning          
adult education at upper-secondary level gymnasial vuxenutbildning          
advanced study project fördjupningsarbete          
advocate advokat          
aerospace engineering rymd- och flygteknik          
aesthetic subjects estetiska ämnen          
affiliation to another higher education institution anknytning till annan högskola          
affirmative action positiv särbehandling          
affirmative quotas kvotering          
agreement avtal          
agricultural biotechnology bioteknologi med applikationer på växter och djur          
agricultural economics areell ekonomi          
agricultural occupational health and safety lantbrukets arbetsmiljö och säkerhet          
agricultural sciences lantbruksvetenskap          
agricultural sciences, forestry and fisheries lantbruksvetenskap, skogsbruk och fiske          
agricultural technology areell teknik          
algebra and logic algebra och logik          
alternative selection alternativt urval          
alumni activities alumnverksamhet          
alumni questionnaire alumnenkät          
alumni survey alumnundersökning          
alumnus alumn          
analytical chemistry analytisk kemi          
anesthesiology and intensive care anestesi och intensivvård          
animal and dairy sience husdjursvetenskap          
animal husbandry animalieproduktion          
annual amount årsbelopp          
annual performance equivalent helårsprestation          
anti-plagiarism software plagiatverktyg          
applicant sökande          
applicants per place söktryck          
application anmälan          
application code anmälningskod          
application deadline sista anmälningsdag          
application fee anmälningsavgift          
application for a certificate examensansökan          
application for exemption dispensansökan          
application form anmälningsblankett          
applied tillämpad          
applied psychology tillämpad psykologi          
applied research tillämpad forskning          
apply for anmäla          
apply for the award of a qualification ta ut examen          
appointment förordnande          
appointments procedure anställningsordning          
approach to knowledge kunskapssyn          
approval godkännande          
approve bifalla          
approved leave from studies studieuppehåll          
archaeology arkeologi          
architectural engineering arkitekturteknik          
architecture arkitektur          
art history konstvetenskap          
artistic basis konstnärlig grund          
artistic research and development konstnärligt utvecklingsarbete          
artistic research and development board nämnd för konstnärligt utvecklingsarbete          
arts konst          
assess bedöma          
assessment prövning          
assessment of qualifications behörighetsprövning          
assessment of qualifications meritvärdering          
assessment panel bedömargrupp          
assistant supervisor bihandledare          
associate professor biträdande professor          
associate senior lecturer biträdande lektor          
astronomy, astrophysics and cosmology astronomi, astrofysik och kosmologi          
atom and molecular physics and optics atom- och molekylfysik och optik          
attestation verifikation          
attested copy of academic transcripts vidimerad betygskopia          
attrition rate bortfallsfrekvens          
audiologist audionom          
author of the thesis respondent          
authorised interpreter auktoriserad tolk          
authorised to conduct fire safety inspection behörig att utföra brandskyddskontroll          
authorised translator auktoriserad translator          
autumn semester hösttermin          
average grade genomsnittsbetyg          
average grade medelbetyg          
award degrees utfärda examina          
   
B  
Bachelor of Arts in Education lärarexamen på grundnivå
Bachelor of Education for the Compulsory School grundskollärarexamen 1-7
Bachelor of Education for the Compulsory School Year 4-9 grundskollärarexamen 4-9
Bachelor of Education in Art and Design bildlärarexamen
Bachelor of Education in Child and Youth Education barn- och ungdomspedagogisk examen
Bachelor of Education in Crafts slöjdlärarexamen
Bachelor of Education in Home Economics hushållslärarexamen
Bachelor of Education in Physical Education idrottslärarexamen
Bachelor of Science in Marine Engineering sjöingenjörs- och maskinteknikerexamen
Bachelor of Science in Nautical Science sjökaptens- och maskinteknikerexamen
Bachelor's essay kandidatuppsats
Bachelor's programme kandidatprogram
basic knowledge grundläggande kunskaper
basic medicine medicinska och farmaceutiska grundvetenskaper
basic research grundforskning
basis of assessment bedömningsgrund
basis of assessment betygsunderlag
be given credit for tillgodoräkna sig
behavioural sciences biology etologi
Bildung bildning
bio materials biomaterial
biomaterials science biomaterialvetenskap
bioenergy bioenergi
bioinformatics bioinformatik
bioinformatics and systems biology bioinformatik och systembiologi
biocatalysis and enzyme technology biokatalys och enzymteknik
biochemicals biokemikalier
biochemistry and molecular biology biokemi och molekylärbiologi
bioengineering equipment bioteknisk apparatteknik
bioethics bioteknisk etik
biological systematics biologisk systematik
biology biologi
biomedical laboratory science biomedicinsk laboratorievetenskap
biomedical scientist biomedicinsk analytiker
biophysics biofysik
bioprocess technology bioprocessteknik
bioremediation biosanering
biotechnology bioteknik
board of govenors högskolestyrelse
Bologna Expert Bolognaexpert
Bologna Process Bolognaprocessen
botany botanik
brain drain forskarflykt
bridging programme kompletterande utbildning
bridging programme for international graduates kompletterande utbildning för utländska akademiker
building technologies husbyggnad
built environment samhällsbyggnadsteknik
business administration företagsekonomi
business incubator företagsinkubator
   
C  
call for papers inbjudan att medverka i konferens
call for proposal utlysning av forskningsmedel
campus campus
cancer and oncology cancer och onkologi
cancelled course inställd kurs
cardiac and cardiovascular systems kardiologi
career adviser yrkesvägledare
career-based course varvad teoretisk och praktisk kurs
case study fallstudie
cell and molecular biology cell- och molekylärbiologi
cell biology cellbiologi
Centre of Excellence in Higher Education framstående utbildningsmiljö
ceramics keramteknik
certificate betygshandling
certificate intyg
certificate of eligibility for higher education studies behörighetsintyg för utlandsstudier
certificate of enrolment studieintyg
certificate of professional competence kompetensbevis
cheating fusk
chemical engineering kemiteknik
chemical process engineering kemiska processer
chemistry kemi
chief administrative officer förvaltningschef
chiropractor kiropraktor
classical archaeology and ancient history antikvetenskap
classical languages klassiska språk
climate research klimatforskning
clinical assistant klinisk assistent
clinical laboratory medicine klinisk laboratoriemedicin
clinical medicine klinisk medicin
clinical science klinisk vetenskap
clinical training klinisk utbildning
co-assessor medbedömare
cohort /GB/ årskull
collaboration with commerce and industry näringslivssamverkan
commercialisation of research kommersialisering av forskningsresultat
common entry öppen ingång
communication studies kommunikationsvetenskap
communication systems kommunikationssystem
compendium kompendium
competence level kompetensnivå
competence requirements kompetenskrav
compilation thesis sammanläggningsavhandling
complementary studies breddningsstudier
complete a placement praktisera
completed course slutförd kurs
completed education fullgjord utbildning
completed upper-secondary education gymnasiekompetens
composite science and engineering kompositmaterial och kompositteknik
compulsory course obligatorisk kurs
compulsory students' union membership kårobligatorium
computational mathematics beräkningsmatematik
computer and information science data- och informationsvetenskap
computer engineering datorteknik
computer science datavetenskap
computer room datasal
computer systems datorsystem
computer vision and robotics datorseende och robotik
condensed matter physics den kondenserade materiens fysik
conditions of study studievillkor
confer [a doctor's degree] promovera
conference symposium
construction management byggproduktion
continuing professional development fortbildning
continuing professional development kompetensutveckling
continuing professional development vidareutbildning
continuing professional development återkommande utbildning
continuing professional development course fortbildningskurs
continuing professional development for teachers lärarfortbildning
contract education uppdragsutbildning
contract research uppdragsforskning
contracted course beställd utbildning
contracting higher education institution beställande högskola
control engineering reglerteknik
co-opt adjungera
corrosion engineering korrosionsteknik
cost of administration förvaltningskostnad
course kurs
course certificate kursbevis
course certificate utbildningsbevis
course classification kursklassificering
course code kurskod
course content kursinnehåll
course coordinator kursansvarig
course date kurstillfälle
course evaluation kursvärdering
course length kurslängd
course level kursnivå
course load studieåtagande
course location kursort
course organisation kursuppläggning
course participant kursdeltagare
course participation deltagande i utbildning
course period kursperiod
course provider kursanordnare
courses and programmes offered utbildningsutbud
courses and study programmes utbildning (1)
courses taken at a partner university abroad utlandsförlagd utbildning
course syllabus kursplan
course value betygsvärde
creative and artistic subject konstnärligt ämne
credit högskolepoäng
credit increment meritpoäng
credit load studieåtagande
credit transfer tillgodoräknande
credits awarded studieresultat
credits earned avklarade högskolepoäng
criterion kriterium
criterion-referenced grade målrelaterat betyg
crop production växtproduktion
cultural studies kulturstudier
curriculum vitae meritförteckning
cycle descriptor nivåbeskrivning
   
D  
dean dekanus
deferment of studies anstånd med studier
degree examen
degree-awarding powers examenstillstånd
degree certificate examensbevis
degree of activity aktivitetsgrad
Degree of Bachelor kandidatexamen
Degree of Bachelor of Science in Forestry skoglig kandidatexamen
Degree of Bachelor in Music konstnärlig kandidatexamen i musik
Degree of Bachelor of Arts filosofie kandidatexamen
Degree of Bachelor of Arts in Primary Education - Extended School grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem
Degree of Bachelor of Arts in Study and Career Guidance studie- och yrkesvägledarexamen
Degree of Bachelor of Fine Arts konstnärlig kandidatexamen
Degree of Bachelor of Fine Arts konstnärlig kandidatexamen i fri konst
Degree of Bachelor of Fine Arts in Arts and Crafts konstnärlig kandidatexamen i konsthantverk
Degree of Bachelor of Fine Arts in Dance konstnärlig kandidatexamen i dans
Degree of Bachelor of Fine Arts in Design konstnärlig kandidatexamen i design
Degree of Bachelor of Fine Arts in Literary Composition konstnärlig kandidatexamen i litterär gestaltning
Degree of Bachelor of Fine Arts in Media konstnärlig kandidatexamen i media
Degree of Bachelor of Fine Arts in Neo Circus konstnärlig kandidatexamen i nycirkus
Degree of Bachelor of Fine Arts in Opera konstnärlig kandidatexamen i opera
Degree of Bachelor of Fine Arts in Performing Arts and Media konstnärlig kandidatexamen i scen och media
Degree of Bachelor of Fine Arts in Theatre konstnärlig kandidatexamen i teater
Degree of Bachelor of Legal Science juris kandidatexamen
Degree of Bachelor of Medical Science medicine kandidatexamen
Degree of Bachelor of Political Sciences politices kandidatexamen
Degree of Bachelor of Science naturvetenskaplig kandidatexamen
Degree of Bachelor of Science teknologie kandidatexamen
Degree of Bachelor of Science in Audiology audionomexamen
Degree of Bachelor of Science in Biomedical Laboratory Science biomedicinsk analytikerexamen
Degree of Bachelor of Science in Business and Economics ekonomie kandidatexamen
Degree of Bachelor of Science in Dental Science odontologie kandidatexamen
Degree of Bachelor of Science in Dental Technology tandteknikerexamen
Degree of Bachelor of Science in Diagnostic Radiology Nursing röntgensjuksköterskeexamen
Degree of Bachelor of Science in Dietetics dietistexamen
Degree of Bachelor of Science in Engineering högskoleingenjörsexamen
Degree of Bachelor of Science in Fire Protection Engineering brandingenjörsexamen
Degree of Bachelor of Science in Forest Management skogsmästarexamen
Degree of Bachelor of Science in Landscape Construction and Management landskapsingenjörsexamen
Degree of Bachelor of Science in Marine Engineering sjöingenjörsexamen
Degree of Bachelor of Science in Military Studies officersexamen
Degree of Bachelor of Science in Nautical Science sjökaptensexamen
Degree of Bachelor of Science in Nursing sjuksköterskeexamen
Degree of Bachelor of Science in Occupational Therapy arbetsterapeutexamen
Degree of Bachelor of Science in Optometry optikerexamen
Degree of Bachelor of Science in Pharmaceutical Science farmacie kandidatexamen
Degree of Bachelor of Science in Pharmacy receptarieexamen
Degree of Bachelor of Science in Physiotherapy sjukgymnastexamen
Degree of Bachelor of Science in Prosthetics and Orthotics ortopedingenjörsexamen
Degree of Bachelor of Science in Social Work socionomexamen
Degree of Bachelor of Science in Veterinary Medicine veterinärmedicine kandidatexamen
Degree of Bachelor of Theology teologie kandidatexamen
Degree of Doctor doktorsexamen
Degree of Doctor of Laws juris doktorsexamen
Degree of Doctor of Medical Science medicine doktorsexamen
Degree of Doctor of Philosophy in Agricultural Science agronomie doktorsexamen
Degree of Doctor of Philosophy in Business and Economics ekonomie doktorsexamen
Degree of Doctor of Philosophy in Dental Science odontologie doktorsexamen
Degree of Doctor of Philosophy in Forestry skoglig doktorsexamen
Degree of Doctor of Philosophy in Pharmaceutical Science farmacie doktorsexamen
Degree of Doctor of Philosophy in Political Sciences politices doktorsexamen
Degree of Doctor of Philosophy in Science naturvetenskaplig doktorsexamen
Degree of Doctor of Philosophy in Science teknologie doktorsexamen
Degree of Doctor of Philosophy in Veterinary Medicine veterinärmedicine doktorsexamen
Degree of Doctor of Theology teologie doktorsexamen
Degree of Licentiate licentiatexamen
Degree of Licentiate in Agricultural Science agronomie licentiatexamen
Degree of Licentiate in Pharmaceutical Science farmacie licentiatexamen
Degree of Licentiate of Dental Science odontologie licentiatexamen
Degree of Licentiate of Legal Science juris licentiatexamen
Degree of Licentiate of Medical Science medicine licentiatexamen
Degree of Licentiate of Political Sciences politices licentiatexamen
Degree of Licentiate of Science naturvetenskaplig licentiatexamen
Degree of Licentiate of Science teknologie licentiatexamen
Degree of Licentiate of Science in Business and Economics ekonomie licentiatexamen
Degree of Licentiate of Science in Forestry skoglig licentiatexamen
Degree of Licentiate of Theology teologie licentiatexamen
Degree of Licentiate of Veterinary Medicine veterinärmedicine licentiatexamen
Degree of Master in Music (60 credits) konstnärlig magisterexamen i musik
Degree of Master in Music (120 credits) konstnärlig masterexamen i musik
Degree of Master in Political Science (60 credits) magisterexamen i statsvetenskap
Degree of Master of Agricultural Science (60 credits) agronomie magisterexamen
Degree of Master of Agricultural Science (120 credits) agronomie masterexamen
Degree of Master of Architecture arkitektexamen
Degree of Master of Arts (60 credits) magisterexamen
Degree of Master of Arts (60 credits) filosofie magisterexamen
Degree of Master of Arts (120 credits) masterexamen
Degree of Master of Arts (120 credits) filosofie masterexamen
Degree of Master of Arts in Primary Education - Pre School and School Years 1–3 grundlärarexamen med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1–3
Degree of Master of Arts in Primary Education - School Years 4–6 grundlärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4–6
Degree of Master of Arts/Science in Secondary Education ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7–9
Degree of Master of Arts/Science in Upper Secondary Education ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan
Degree of Master of Fine Arts (60 credits) konstnärlig magisterexamen
Degree of Master of Fine Arts (60 credits) konstnärlig magisterexamen i fri konst
Degree of Master of Fine Arts (120 credits) konstnärlig masterexamen
Degree of Master of Fine Arts (120 credits) konstnärlig masterexamen i fri konst
Degree of Master of Fine Arts (60 credits) in Arts and Crafts konstnärlig magisterexamen i konsthantverk
Degree of Master of Fine Arts (120 credits) in Arts and Crafts konstnärlig masterexamen i konsthantverk
Degree of Master of Fine Arts (60 credits) in Dance konstnärlig magisterexamen i dans
Degree of Master of Fine Arts (120 credits) in Dance konstnärlig masterexamen i dans
Degree of Master of Fine Arts (60 credits) in Design konstnärlig magisterexamen i design
Degree of Master of Fine Arts (120 credits) in Design konstnärlig masterexamen i design
Degree of Master of Fine Arts (60 credits) in Literary Composition konstnärlig magisterexamen i litterär gestaltning
Degree of Master of Fine Arts (120 credits) in Literary Composition konstnärlig masterexamen i litterär gestaltning
Degree of Master of Fine Arts (60 credits) in Media konstnärlig magisterexamen i media
Degree of Master of Fine Arts (120 credits) in Media konstnärlig masterexamen i media
Degree of Master of Fine Arts (60 credits) in Neo Circus konstnärlig magisterexamen i nycirkus
Degree of Master of Fine Arts (120 credits) in Neo Circus konstnärlig masterexamen i nycirkus
Degree of Master of Fine Arts (60 credits) in Opera konstnärlig magisterexamen i opera
Degree of Master of Fine Arts (120 credits) in Opera konstnärlig masterexamen i opera
Degree of Master of Fine Arts (60 credits) in Performing Arts and Media konstnärlig magisterexamen i scen och media
Degree of Master of Fine Arts (120 credits) in Performing Arts and Media konstnärlig masterexamen i scen och media
Degree of Master of Fine Arts (60 credits) in Theatre konstnärlig magisterexamen i teater
Degree of Master of Fine Arts (120 credits) in Theatre konstnärlig masterexamen i teater
Degree of Master of Laws juristexamen
Degree of Master of Legal Science (60 credits) juris magisterexamen
Degree of Master of Legal Science (120 credits) juris masterexamen
Degree of Master of Medical Science (60 credits) medicine magisterexamen
Degree of Master of Medical Science (120 credits) medicine masterexamen
Degree of Master of Political Sciences (60 credits) politices magisterexamen
Degree of Master of Political Sciences (120 credits) politices masterexamen
Degree of Master of Science (60 credits) naturvetenskaplig magisterexamen
Degree of Master of Science (60 credits) teknologie magisterexamen
Degree of Master of Science (120 credits) naturvetenskaplig masterexamen
Degree of Master of Science (120 credits) teknologie masterexamen
Degree of Master of Science in Agriculture agronomexamen
Degree of Master of Science in Business and Economics civilekonomexamen
Degree of Master of Science in Business and Economics (60 credits) ekonomie magisterexamen
Degree of Master of Science in Business and Economics (120 credits) ekonomie masterexamen
Degree of Master of Science in Dental Science (60 credits) odontologie magisterexamen
Degree of Master of Science in Dental Science (120 credits) odontologie masterexamen
Degree of Master of Science in Dental Surgery tandläkarexamen
Degree of Master of Science in Engineering civilingenjörsexamen
Degree of Master of Science in Forestry jägmästarexamen
Degree of Master of Science in Forestry (60 credits) skoglig magisterexamen
Degree of Master of Science in Forestry (120 credits) skoglig masterexamen
Degree of Master of Science in Horticulture hortonomexamen
Degree of Master of Science in Landscape Architecture landskapsarkitektexamen
Degree of Master of Science in Medical Physics sjukhusfysikerexamen
Degree of Master of Science in Medicine läkarexamen
Degree of Master of Science in Pharmaceutical Science (60 credits) farmacie magisterexamen
Degree of Master of Science in Pharmaceutical Science (120 credits) farmacie masterexamen
Degree of Master of Science in Pharmacy apotekarexamen
   
Degree of Master of Science in Psychology psykologexamen
Degree of Master of Science in Speech and Language Pathology logopedexamen
Degree of Master of Science in War Studies (60 credits) magisterexamen i krigsvetenskap
Degree of Master of Science in Veterinary Medicine veterinärexamen
Degree of Master of Science in Veterinary Medicine (60 credits) veterinärmedicine magisterexamen
Degree of Master of Science in Veterinary Medicine (120 credits) veterinärmedicine masterexamen
Degree of Master of Theology (60 credits) teologie magisterexamen
Degree of Master of Theology (120 credits) teologie masterexamen
the Degree ordinance examensordning
degree programme utbildningsprogram
degree programme student programstudent
degree project examensarbete
degree specialisation inriktning på examen
delegation of authority delegationsordning
dental hygienist tandhygienist
dental practitioner tandläkare
department institution
departmental duties institutionstjänstgöring
departmental secretary institutionssekreterare
department board institutionsstyrelse
deputy vice-chancellor /GB/ vicerektor
dermatology and venereal diseases dermatologi och venerologi
design design
developmental biology utvecklingsbiologi
diagnostic biotechnology diagnostisk bioteknologi
diagnostic test diagnostiskt prov
didactics didaktik
dietician dietist
diploma diplom
diploma mill bluffuniversitet
Diploma of Education in Aviation flyglärarexamen
diploma supplement bilaga till examensbevis
direct government funding anslag
direct government funding anslagsfinansiering
direct government funding direkta statsanslag
direct government funding statsanslag
direct government funding for research forskningsanslag
direct government funding for research and third-cycle programmes fakultetsanslag
director föreståndare
director of studies studierektor
disciplinary board disciplinnämnd
disciplinary case disciplinärende
disciplinary domain utbildningsområde
disciplinary foundation vetenskaplig grund
disciplinary measures disciplinära åtgärder
disciplinary provision disciplinbestämmelse
disciplinary regulation disciplinbestämmelse
disciplinary research domain vetenskapsområde
discipline disciplin
discipline vetenskapsfält
discrete mathematics diskret matematik
dismiss avvisa
dissemination of research results forskningsinformation
distance education distansundervisning
distance education distansutbildning
distance student distansstudent
distribution platform distributionsform
do a doctorate on an issue disputera på något
docent docent
doctor doktor
doctor of medicine läkare
doctoral award ceremony doktorspromotion
doctoral dissertation doktorsavhandling
doctoral cap doktorshatt
doctoral grant utbildningsbidrag för högskoleutbildning på forskarnivå
doctoral ring doktorsring
doctoral student doktorand
doctoral studentship doktorandanställning
doctoral supervisor forskarhandledare
doctoral thesis doktorsavhandling
donor donator
double degree dubbel examen
driving instructor trafiklärare
drop-out avhoppare
   
E  
earned income allowance fribelopp
earth sciences geovetenskap
ecology ekologi
economic geography ekonomisk geografi
economic history ekonomisk historia
economics ekonomi
economics nationalekonomi
economics and business ekonomi och näringsliv
ECTS ECTS
ECTS credit ECTS-poäng
educate utbilda
educated utbildad
education utbildning (2)
education and outreach populärvetenskap
education cycle utbildningsnivå
education policy utbildningspolitik
education provider utbildningsanordnare
education system utbildningssystem
education system utbildningsväsen
educational pedagogisk
educational development pedagogisk utveckling
educational expertise pedagogisk skicklighet
educational methodology praktisk pedagogik
educational sciences utbildningsvetenskap
educationalist pedagog
educationally disadvantaged background studieovan miljö
elective course valbar kurs
electrical contractor elinstallatör
electrical engineering elektroteknik
electrical engineering, electronic engineering, information engineering elektroteknik och elektronik
electronic publication of the date of the defence of a doctoral thesis elektronisk spikning
electronics elektronik
embedded systems inbäddad systemteknik
empirical data empiriska data
empirical method empirisk metod
empirical study empirisk undersökning
employability anställningsbarhet
employable anställningsbar
employed fulltime heltidsanställd
employed until further notice ordinarie anställning
employment anställning
employment category anställningskategori
employment for an indefinite period tillsvidareanställning
endocrinology and diabetes endokrinologi och diabetes
endowed university college stiftelsehögskola
energy engineering energiteknik
energy systems energisystem
engineering and technology teknik
engineering mechanics teknisk mekanik
engineering physics teknisk fysik
entrance test antagningsprov
entry regulations behörighetsregler
entry requirements förkunskapskrav
entry requirements behörighet
entry requirements behörighetskrav
environmental analysis and construction information technology miljöanalys och bygginformationsteknik
environmental biotechnology miljöbioteknik
environmental engineering naturresursteknik
environmental management miljöledning
environmental research miljövårdsforskning
environmental sciences miljövetenskap
environmental sciences related to agriculture and land-use miljö- och naturvårdsvetenskap
equivalence assessment motsvarandebedömning
equivalent knowledge motsvarande kunskaper
estate agent fastighetsmäklare
ethical review etikprövning
Ethical Review Board etikprövningsnämnd
ethics etik
ethnology etnologi
EU exchange programme EU:s utbytesprogram
EU regulation EU-förordning
evaluate utvärdera
evaluation utvärdering
evaluation method utvärderingsmetod
evaluation of foreign qualifications bedömning av utländsk utbildning
evaluation report utvärderingsrapport
evening course kvällskurs
evolutionary biology evolutionsbiologi
examination examination
examination tentamen
examination format examinationsform
examination period tentamensperiod
examination result tentamensbetyg
examination session provtillfälle
examine examinera
examiner examinator
examining committee betygsnämnd
exchange programme utbytesprogram
exchange student utbytesstudent
exchange studies utbytesstudier
exchange teacher utbyteslärare
exempt bevilja undantag
exemption from entry requirements undantag från behörighetskrav
exercise övning
expel avskilja
expertise kunnande
expulsion from studies avskiljande från utbildning
external expert sakkunnig
external funding externa medel
external funding externfinansiering
externally employed doctoral student företagsdoktorand
   
F  
fabricated data fabrikation
faculty fakultet
faculty board fakultetsnämnd
faculty examiner opponent
faculty meeting kollegium
faculty of engineering teknisk fakultet
faculty office fakultetskansli
faculty of fine, applied and performing arts konstnärlig fakultet
faculty of humanities humanistisk fakultet
faculty of natural sciences naturvetenskaplig fakultet
faculty of social sciences samhällsvetenskaplig fakultet
faculty programme director utbildningsledare
fail underkänna
failed underkänd
fee revenues avgiftsintäkter
field of application forskningsämnesgrupp
field of science and technology forskningsämnesområde
field-specific entry requirements områdesbehörighet
field-specific weighted course områdeskurs
field studies fältstudier
final examination sluttentamen
final review slutseminarium
final school grades gymnasiebetyg
final school grades slutbetyg
first choice applicant förstahandssökande
first cycle grundnivå
first-cycle applied technology programme yrkesteknisk högskoleutbildning
first-cycle courses and study programmes högskoleutbildning på grundnivå
first cycle qualification examen på grundnivå
first registration förstagångsregistrering
fish and aquacultural science fisk- och akvakulturforskning
fish and wildlife management vilt- och fiskeförvaltning
fixed direct government funding for research fasta forskningsresurser
fixed-term employment tidsbegränsad anställning
flexible learning flexibelt lärande
fluid mechanics and acoustics strömningsmekanik och akustik
folk high school folkhögskola
folk high school teacher folkhögskollärare
follow up uppföljning
follow-up system uppföljningssystem
food engineering livsmedelsteknik
food science livsmedelsvetenskap
forensic science rättsmedicin
forest science skogsvetenskap
forestry and agricultural sciences skogs- och jordbruksvetenskap
formal education formell utbildning
formal entry requirements formell behörighet
formative evaluation formativ utvärdering
foundation stiftelse
foundation year programme basårsutbildning
framework agreement ramavtal
framework funding ramanslag
free tuition avgiftsfri undervisning
freestanding course fristående kurs
FTE helårsstudent
full-time employment heltidsanställning
full-time study heltidsstudier
full-time teaching equivalent undervisningsårsverke
fully financed full kostnadstäckning
funding authority bidragsbeviljande myndighet
funding cap takbelopp
funding for dental training and research TUA-ersättning
funding for medical training and research ALF-ersättning
funding plan for third-cycle programmes finansieringsplan för studiefinansiering inom högskoleutbildning på forskarnivå
funding system resurstilldelningssystem
further qualified fortbildad
further qualified vidareutbildad
fusion, plasma and space physics fusion, plasma och rymdfysik
   
G  
gastroenterology and hepatology gastroenterologi
gender equality jämställdhet
gender studies genusstudier
gender studies genusvetenskap
general education studies allmänt utbildningsområde
general entry requirements grundläggande behörighet
general entry requirements grundläggande behörighetskrav
general language studies and linguistics jämförande språkvetenskap och lingvistik
general literary studies litteraturvetenskap
general medicine allmän medicin
general qualification generell examen
general syllabus for third-cycle programmes allmän studieplan för högskoleutbildning på forskarnivå
genetics genetik
genetics and breeding in agricultural sciences genetik och förädling inom lantbruksvetenskap
geochemistry geokemi
geology geologi
geometry geometri
geophysical engineering geofysisk teknik
geophysics geofysik
geosciences, multidisciplinary multidisciplinär geovetenskap
geotechnical engineering geoteknik
geriatrics geriatrik
gerontology, specialising in medical and health sciences gerontologi, medicinsk/hälsovetenskaplig inriktning
globalisation studies globaliseringsstudier
goal attainment måluppfyllelse
good research practice god forskningssed
government CPD initiative for teachers Lärarlyftet
government funded higher education statlig högskoleutbildning
government research funding body forskningsråd
grade betyg
grade betygsgrad
grade betygsätta
grade average jämförelsetal
grade point average betygsmedelvärde
grading criteria betygskriterier
grading scale betygsskala
grading system betygssystem
graduate examinerad
graduate school forskarskola
graduation exhibition examensutställning
graduation rate examensfrekvens
group room grupprum
group study gruppstudier
group work gruppövning
guaranteed admission platsgaranti
guest lecture gästföreläsning
H  
HE entrant nybörjare i högskoleutbildning på grundnivå
head of department prefekt
health care service and management, health policy and services and health economy hälso- och sjukvårdsorganisation, hälsopolitik och hälsoekonomi
health sciences hälsovetenskap
health sciences vårdvetenskap
health sciences programme vårdutbildning
HEI audit lärosätesgranskning
hematology hematologi
higher education akademisk utbildning
higher education högskoleutbildning
higher education access programme högskoleintroducerande utbildning
higher education act högskolelagen
higher education administration högskoleförvaltning
Higher Education Appeals Board Överklagandenämnden för högskolan
Higher Education Certificate in Folk High School Education folkhögskollärarexamen
Higher Education Diploma konstnärlig högskoleexamen
Higher Education Diploma (in …) högskoleexamen 2
Higher Education Diploma in Agricultural and Rural Management lantmästarexamen
Higher Education Diploma in Arts and Crafts konstnärlig högskoleexamen i konsthantverk
Higher Education Diploma in Business and Economics ekonomie högskoleexamen
Higher Education Diploma in Dance konstnärlig högskoleexamen i dans
Higher Education Diploma in Dental Hygiene tandhygienistexamen
Higher Education Diploma in Dental Science odontologie högskoleexamen
Higher Education Diploma in Design konstnärlig högskoleexamen i design
Higher Education Diploma in Equine Science hippologexamen
Higher Education Diploma in Fine Arts konstnärlig högskoleexamen i fri konst
Higher Education Diploma in Forest Management skogsteknikerexamen
Higher Education Diploma in Forestry skoglig högskoleexamen
Higher Education Diploma in Horticultural Management trädgårdsingenjörsexamen
Higher Education Diploma in Legal Science juris högskoleexamen
Higher Education Diploma in Literary Composition konstnärlig högskoleexamen i litterär gestaltning
Higher Education Diploma in Media konstnärlig högskoleexamen i media
Higher Education Diploma in Medical Science medicine högskoleexamen
Higher Education Diploma in Music konstnärlig högskoleexamen i musik
Higher Education Diploma in Natural Sciences naturvetenskaplig högskoleexamen
Higher Education Diploma in Neo Circus konstnärlig högskoleexamen i nycirkus
Higher Education Diploma in Opera konstnärlig högskoleexamen i opera
Higher Education Diploma in Performing Arts and Media konstnärlig högskoleexamen i scen och media
Higher Education Diploma in Pharmaceutical Science farmacie högskoleexamen
Higher Education Diploma in Political Sciences politices högskoleexamen
Higher Education Diploma in Science teknologie högskoleexamen
Higher Education Diploma in Theatre konstnärlig högskoleexamen i teater
Higher Education Diploma in Theology teologie högskoleexamen
Higher Education Diploma in Veterinary Medicine veterinärmedicine högskoleexamen
Higher Education Diploma in Veterinary Nursing djursjukvårdarexamen
Higher Education Diploma in Vocational Education yrkeslärarexamen
Higher Education Diploma of Arts filosofie högskoleexamen
Higher Education Expulsions Board avskiljandenämnden
higher education initial participation rate övergångsfrekvens
higher education institution högskola (1)
Higher Education Ordinance högskoleförordningen
higher education qualification examen
higher education qualification högskoleexamen 1
the higher education sector högskolesektorn
the higher education sector högskoleväsendet
history historia
history of ideas idé- och lärdomshistoria
history of religions religionshistoria
history of technology teknikhistoria
home economics and nutrition hushålls- och kostvetenskap
home university hemuniversitet
honorary doctor hedersdoktor
horticulture trädgårdsvetenskap/hortikultur
host university värduniversitet
hourly-paid timanställd
human aspects of ICT mänsklig interaktion med IKT
human computer interaction människa-datorinteraktion
human geography kulturgeografi
humanities humaniora
humanities and social sciences humanistisk-samhällsvetenskaplig
I  
international migration and ethnic relations internationell migration och etniska relationer
immunology immunologi
immunology in the medical area immunologi inom det medicinska området
Inadequate Quality bristande kvalitet
inauguration of the vice-chancellor /GB/ rektorsinstallation
income-contingent loan inkomstrelaterat lån
incoming student inresande student
independent education provider enskild utbildningsanordnare
independent study läskurs
in-depth subject study ämnesfördjupning
indirect government funding statsbidrag
individualized tuition individualiserad undervisning
individual study plan for third-cycle studies individuell studieplan för högskoleutbildning på forskarnivå
induction period provtjänstgöring
industrial biotechnology industriell bioteknik
industrial technology industriell teknik
industry-employed doctoral student industridoktorand
infectious medicine infektionsmedicin
informatics informationsteknik
information systems systemvetenskap, informationssystem och informatik
information systems, social aspects systemvetenskap, informationssystem och informatik med samhällsvetenskaplig inriktning
infrastructure engineering infrastrukturteknik
innovation centre innovationskontor
inorganic chemistry oorganisk kemi
institute of technology teknisk högskola
intellectual property rights of academic staff lärarundantaget
intended course learning outcomes kursmål
intended learning outcomes lärandemål
interaction technologies interaktionsteknik
interdisciplinarity tvärvetenskap
interdisciplinary interdisciplinär
interdisciplinary tvärvetenskaplig
interdisciplinary research tvärvetenskaplig forskning
interfaculty fakultetsövergripande
interim regulation övergångsbestämmelse
interim suspension interimistisk avstängning
intermediate exit point etappavgång
internationalisation at home internationalisering på hemmaplan
international placement utlandspraktik
interrupt avbryta
introductory course introduktionskurs
invigilator /GB/ tentamensvakt
J  
joint admissions database for higher education in Sweden NyA
joint degree gemensam examen
joint funding samfinansiering
jubilee doctor jubeldoktor
judgement and approach värderingsförmåga och förhållningssätt
jurisprudence rättsvetenskap
K  
knowledge kunskap
knowledge and innovation system kunskaps- och innovationssystem
knowledge and skills kunskaper och färdigheter
knowledge and understanding kunskap och förståelse
   
L  
laboratory session laboration
labour market /GB/ arbetsmarknad
labour market representative arbetslivsrepresentant
LADOK (student registry) Ladok
landscape architecture landskapsarkitektur
landscape planning landskapsplanering
language for special purposes fackspråk
language laboratory språklaboratorium
language workshop språkverkstad
late application efteranmälan
law juridik
law and society juridik och samhälle
learned society vetenskapligt samfund
learning inlärning
learning lärande
learning agreement undervisningsavtal
learning support stödundervisning
lecture föreläsning
lecture hall föreläsningssal
lecture theatre gradängsal
lecture theatre hörsal
lecturer adjunkt
lecturer föreläsare
lecturer högskoleadjunkt
lecturer högskolelärare
lectureship lektorsanställning
legislative regulations författningsbestämmelser
length of course kurslängd
level of knowledge kunskapsnivå
licentiate thesis licentiatuppsats
lifelong learning livslångt lärande
linguistics språkvetenskap
links to the labour market arbetsmarknadsanknytning
list of references litteraturförteckning
literary composition litterär gestaltning
local admissions lokal antagning
local study centre lärcentrum
location kursort
   
M  
main field of study huvudområde
main subject huvudämne
management by objectives målstyrning
mandatory copy pliktexemplar
manufacturing, surface and joining technology bearbetnings-, yt- och fogningsteknik
marine engineering marin teknik
Master in Education in Music musiklärarexamen
Master of.... magisterexamen med ämnesbredd
Master of....with specialisation in..../with a major in..../in... magisterexamen med ämnesdjup
Master of Arts in Education lärarexamen på avancerad nivå
Master of Education for the Upper Secondary School gymnasielärarexamen
Master of Fine Arts in Church Music organistexamen
Master's (60 credits) dissertation magisteruppsats
Master's (120 credits) dissertation masteruppsats
Master's (60 credits) programme magisterprogram
Master's (120 credits) programme masterprogram
materials chemistry materialkemi
materials engineering materialteknik
materials science teknisk materialvetenskap
mathematical analysis matematisk analys
mathematics matematik
maximum permitted period of study bruttostudietid
means tested inkomstprövad
means-tested supplement inkomstprövat tillägg
mechanical engineering maskinteknik
media and communication technology medieteknik
media and communications medie- och kommunikationsvetenskap
media engineering mediateknik
media studies medievetenskap
medical and health sciences medicin och hälsovetenskap
medical bioscience medicinsk biovetenskap
medical biotechnology medicinsk bioteknik
medical biotechnology medicinsk bioteknologi
medical engineering medicinteknik
medical equipment engineering medicinsk apparatteknik
medical ergonomics medicinsk ergonomi
medical ethics medicinsk etik
medical genetics medicinsk genetik
medical image processing medicinsk bildbehandling
medical laboratory and measurements technologies medicinsk laboratorie- och mätteknik
medical materials medicinsk material- och protesteknik
medical physicist sjukhusfysiker
medicinal chemistry läkemedelskemi
medicine medicin
mentor mentor
metallurgy and metallic materials metallurgi och metalliska material
meteorology and atmospheric sciences meteorologi och atmosfärforskning
methodology metodik
methodology course metodikkurs
microbiology mikrobiologi
microbiology in the medical area mikrobiologi inom det medicinska området
mid-way review halvtidskontroll
midwife banmorska
mineral and mine engineering mineral- och gruvteknik
minimum number of teaching hours garanterad undervisningstid
minimum number of teaching hours minsta garanterad undervisningstid
mobility rörlighet
mobility grant utbytesstipendium
mock exam övningsskrivning
modern languages moderna språk
module delkurs
monitoring of courses and programmes utbildningsbevakning
monograph monografi
morphology morfologi
multidisciplinarity mångvetenskap
multidisciplinary mångvetenskaplig
music musik
musicology musikvetenskap
mutual academic recognition ömsesidigt akademiskt erkännande av högre utbildning
N  
nano technology nanoteknik
naprapath naprapat
natural sciences naturvetenskap
needs-driven research behovsmotiverad forskning
neurology neurologi
neurosciences neurovetenskaper
non-completion bortfall
non-completion studieavbrott
non-disclosable personal details sekretessmarkerad personuppgift
non-exchange student freemover-student
non-regulated working hours förtroendearbetstid
norm-referenced grade normrelaterat betyg
notification of a vacancy utlysning av anställning
notification of submission of a doctoral thesis spikblad
notification of the date of the defence of a doctoral thesis spikning
notify conditional extension of degree-awarding powers ifrågasätta examenstillstånd
nurse sjuksköterska
nursing omvårdnad
nutrition and dietetics näringslära
O  
obstetrics, gynaecology and reproductive medicine reproduktionsmedicin och gynekologi
ocean and river engineering havs- och vattendragsteknik
oceanography, hydrology and water resources oceanografi, hydrologi och vattenresurser
occupational health and environmental health arbetsmedicin och miljömedicin
occupational therapist arbetsterapeut
occupational therapy arbetsterapi
odontology odontologi
the office of vice-chancellor /GB/ rektorsämbetet
official transcript betygsutdrag
on-campus course campuskurs
on-campus student campusstudent
on-campus teaching campusutbildning
online application webbanmälan
operating costs driftkostnad
ophthalmology oftalmologi
optician optiker
optional course valfri kurs
organic chemistry organisk kemi
orthopaedic engineer ortopedingenjör
orthopaedics ortopedi
other academic staff annan undervisande och forskande personal
otorhinolaryngology oto-rino-laryngologi
outgoing student utresande student
overall assessment samlat omdöme
overall budget rambudget
       
P      
paper konferensartikel    
paper, pulp and fiber technology pappers-, massa- och fiberteknik    
participation in examination deltagande i prov    
partnership agreement samarbetsavtal    
partner university partneruniversitet    
part-time fixed-term lecturer timlärare    
part-time student deltidsstuderande    
part-time study deltidsstudier    
pass godkänd    
pass threshold godkännandegräns    
pass with credit /GB/ väl godkänd    
pass with special distinction mycket väl godkänd    
pathobiology patobiologi    
PBL group PBL-basgrupp    
PBL group facilitator PBL-basgruppshandledare    
PBL group tutor PBL-basgruppshandledare    
pedagogical work pedagogiskt arbete    
pediatrics pediatrik    
peer review kollegial utvärdering    
per-capita funding per capita-ersättning    
performance indicator prestationsgrad    
performing art studies teatervetenskap    
performing arts scenkonst    
pharmaceutical biotechnology läkemedelsbioteknik    
pharmaceutical chemistry farmaceutisk synteskemi    
pharmaceutical sciences farmaceutiska vetenskaper    
pharmaceutics farmaci    
pharmacist apotekare    
pharmacology farmakologi    
pharmacology and toxicology farmakologi och toxikologi    
philosophy filosofi    
photonics fotonik    
physical chemistry fysikalisk kemi    
physical geography fysisk geografi    
physics fysik    
physiology fysiologi    
physiotherapist sjukgymnast    
physiotherapy sjukgymnastik    
pilot study förstudie    
place studieplats    
placement praktik    
placement praktikanttjänstgöring    
placement praktikplats    
placement verksamhetsförlagd utbildning    
placement period praktikperiod    
placement supervisor praktikhandledare    
plagiarism plagiering    
plagiarism plagiat    
plagiarism checker (see anti-plagiarism software)      
plant biotechnology växtbioteknologi    
political science statsvetenskap    
polymer chemistry polymerkemi    
polymer technologies polymerteknologi    
pooled admissions system samordnad antagning    
portfolio arbetsprov    
post- doctoral position postdoktorsanställning    
postdoctoral research fellow forskarassistent    
Postgraduate Diploma in Midwifery barnmorskeexamen    
Postgraduate Diploma in Psychotherapy psykoterapeutexamen    
Postgraduate Diploma in Specialist Nursing specialistsjuksköterskeexamen    
Postgraduate Diploma in Special Educational Needs specialpedagogexamen    
Postgraduate Diploma in Special Needs Training speciallärarexamen    
post-secondary eftergymnasial    
post-secondary education eftergymnasial utbildning    
post-secondary vocational education and training kvalificerad yrkesutbildning    
practical assignment övningsuppgift    
practical course övningskurs    
practical test praktiskt prov    
preliminary assessment kontrollbesked    
preliminary review delgenomgång    
preparatory course propedeutisk kurs    
prescriptionist receptarie    
previous experience of studies studievana    
primary school grundskolans tidigare år    
principal supervisor huvudhandledare    
the principle of public access to official documents offentlighetsprincipen    
prior education föregående utbildning    
priority förtur    
prior knowledge förkunskaper    
prior learning reell kompetens    
probability theory and statistics sannolikhetsteori och statistik    
pro-dean prodekanus    
product research produktforskning    
production engineering, human work science and ergonomics produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi    
profession yrke    
professional development courses kompetenshöjande åtgärder    
professional education and training professionsutbildning    
professional experience arbetslivserfarenhet    
professional or vocational yrkesförberedande    
professional or vocational yrkesinriktad    
professional or vocational competence yrkeskompetens    
professional or vocational experience yrkeserfarenhet    
professional or vocational expertise yrkeskunskap    
professional qualification yrkesexamen    
professional qualification course legitimationskurs    
professional status qualification legitimation    
professional status qualification yrkeslegitimation    
professional status training kompletterande utbildning    
professional training and teaching practice praktisk-pedagogisk utbildning    
professor professor    
professorial inauguration professorsinstallation    
professorship anställning som professor    
proficiency färdighet    
programme code programkod    
programme co-ordinator programansvarig    
programme evaluation utbildningsutvärdering    
programme leading to a general qualification generellt program    
programme leading to a professional qualification yrkesexamensprogram    
programme length studietid    
programmes in fine, applied and performing arts konstnärlig utbildning    
programme syllabus utbildningsplan    
progressive specialisation successiv fördjupning    
project work projektarbete    
promote befordra    
promotion befordran    
proof of enrolment studieförsäkran    
proven experience beprövad erfarenhet    
pro-vice-chancellor prorektor    
providing a useful qualification meriterande    
providing higher education institution verkställande högskola    
psychiatry psykiatri    
psychologist psykolog    
psychology psykologi    
psychotherapist psykoterapeut    
public administration studies studier av offentlig förvaltning    
public authority myndighet    
public defence offentligt försvar    
public defence of doctoral thesis disputation    
public discussion and examination opposition    
public discussion of a paper ventilering av uppsats    
public document offentlig handling    
public education allmänna skolväsendet    
public health, global health, social medicine and epidemiology folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi    
       
public presentation of a thesis ventilering av avhandling    
public-sector university statligt universitet    
public-sector university college statlig högskola    
public service agreements regleringsbrev    
publicly defend a doctoral thesis disputera    
publicly discuss and examine opponera (på)    
Q  
qualification merit
Qualification Assessment Manual bedömningshandboken
qualification awarded avlagd examen
qualification descriptor examensbeskrivning
qualification required for appointment as a docent docentkompetens
qualification requirements examenskrav
qualifications framework referensram för examina
qualification to fulfil entry requirements behörighetskomplettering
qualified applicant behörig sökande
qualified for entry behörig till studier
qualified teacher behörig lärare
qualified teacher status certificate behörighetsbevis för lärare
qualify meritera
qualifying course behörighetskurs
qualitative target examensmål
quality aspects kvalitetsaspekt
quality assessment kvalitetsbedömning
quality assurance kvalitetssäkring
quality assurance agency kvalitetssäkringsorgan
quality assurance audit bedömning av kvalitetssäkringssystem
quality assurance procedures kvalitetsarbete
quality audit kvalitetsgranskning
quality control kvalitetskontroll
quality evaluation kvalitetsutvärdering
quality improvement kvalitetsförbättring
quality management kvalitetsstyrning
quash undanröja
quota-based admissions kvoterad antagning
   
R  
radiographer röntgensjuksköterska
radiology, nuclear medicine and medical imaging radiologi och bildbehandling
range of courses offered kursutbud
rate of study studietakt
reading list kurslitteratur
recent graduate nyutexaminerad
recognition of qualification erkännande
recruitment rekrytering
recruitment imbalance snedrekrytering
recruitment target rekryteringsmål
register registrera
registered legitimerad
registration registrering
registration of grades in student registry betygsrapportering
regulated profession legitimationsyrke
regulated profession reglerat yrke
regulation föreskrift
reject avslå
relative grade relativt betyg
reliability and maintenance tillförlitlighets- och kvalitetsteknik
religious studies religionsvetenskap
remote sensing fjärranalysteknik
renewable bioenergy research förnyelsebar bioenergi
reporting requirement återrapporteringskrav
requested document begärt dokument
re-registration omregistrering
research forskning
research and development forskning och utveckling
research and development company forsknings- och utvecklingsföretag
research assignment forskningsuppdrag
research assistant forskningsassistent
research award forskarstipendium
research basis forskningsanknytning
research body forskningsorgan
research career forskarkarriär
research centre forskningscentrum
research documentation vetenskaplig dokumentation
research domain forskningsområde
research park forskningspark
research publication vetenskaplig publikation
researcher vetenskapsman
researcher forskare
researcher exchange forskarutbyte
research ethics forskningsetik
research experience forskningserfarenhet
research expertise vetenskaplig skicklighet
research faculty forskarkollegium
research foundation forskningsstiftelse
research fund vetenskapsfond
research funding forskningsfinansiering
research funding forskningsmedel
research funding agency forskningsfinansierande myndighet
research funding body forskningsfinansiär
research grant forskningsbidrag
research group leader forskningsledare
research institute forskningsinstitut
research issue forskningsproblem
research leader vetenskaplig ledare
research library vetenskapligt bibliotek
research methodology forskningsmetodik
research misconduct vetenskaplig oredlighet
research officer forskningssekreterare
research or teaching assistant with doctoral grant assistent med utbildningsbidrag
research overview forskningsöversikt
research policy forskningspolitik
research post forskaranställning
research programme forskningsprogram
research programmes board forskarutbildningsnämnd
research project forskningsprojekt
research results forskningsresultat
research skills forskningsskicklighet
research subject forskningsämne
research team forskargrupp
respiratory medicine and allergy lungmedicin och allergi
restricted admission begränsat tillträde
result oriented mål- och resultatorienterad
result-oriented management mål- och resultatstyrning
retake omtentamen
retaken qualification utbyteskomplettering
retention retention
review granska
review omprövning
review a decision ompröva ett beslut
revoke degree-awarding powers återkalla examenstillstånd
rheumatology and autoimmunity reumatologi och inflammation
robotics robotteknik och automation
the role of the teacher lärarroll
roll-call upprop
   
S  
scholarly vetenskaplig
scholarly publication vetenskaplig publicering
scholarly publication vetenskaplig publikation
scholarship vetenskap
scholarship holder stipendiat
science park forskningspark
scientific publication vetenskaplig publikation
secondary employment bisyssla
secondary school grundskolans senare år
second cycle avancerad nivå
second-cycle courses and study programmes högskoleutbildning på avancerad nivå
sectoral research sektoriell forskning
sectoral research body sektoriell forskningsorganisation
sector-specific research sektorsforskning
security guard väktare
selection urval
selection criterion urvalsgrund
selection group urvalsgrupp
selection procedure urvalsförfarande
selection regulations urvalsbestämmelse
selection rules and procedures urvalsregler
self-evaluation självvärdering
self-funded doctoral student egenfinansierad doktorand
self funding egen finansiering
self-study självstudier
semester termin
semester registration terminsregistrering
seminar seminarium
seminar course seminariekurs
senior lecturer högskolelektor
senior lecturer /GB/ lektor
senior lectureship lektorat
senior university officers universitetsledning
separate body for teacher education särskilt organ för lärarutbildning
shadow doctoral student skuggdoktorand
signal processing signalbehandling
single-subject course fristående kurs
site visit platsbesök
skills and abilities färdighet och förmåga
social and clinical pharmacy samhällsfarmaci och klinisk farmaci
social and economic geography social och ekonomisk geografi
social anthropology socialantropologi
social background social bakgrund
social imbalance in recruitment social snedrekrytering
social medicine socialmedicin
social psychology socialpsykologi
social sciences samhällsvetenskap
social sciences socialvetenskap
social sciences interdisciplinary tvärvetenskapliga studier inom samhällsvetenskap
social welfare benefits for students studiesociala förmåner
social work socialt arbete
sociology sociologi
software engineering programvaruteknik
soil sciences markvetenskap
source of external research funding extern forskningsfinansiär
specialist area sakområde
specialist competence specialistkompetens
specialisation inriktning
specialisation programinriktning
specialised fördjupad
specialised higher education institution fackhögskola
specialised study in the main field fördjupning inom huvudområdet
special mandate särskilda åtaganden
special needs education specialpedagogik
specific entry requirements särskilda behörighetskrav
specific entry requirements särskild behörighet
specific languages språkstudier
specific literatures litteraturstudier
speech therapist logoped
spin-off company avknoppningsföretag
sport and fitness sciences idrottsvetenskap
spring semester vårtermin
stakeholder avnämare
standard academic year normalstudieår
standard grant schablonbidrag
standardised specific entry requirements standardbehörighet
stipend stipendium
strategic basic research riktad grundforskning
strategic research strategisk forskning
structural biology strukturbiologi
student student
student accommodation studentbostad
student ambassador studentambassadör
student assessment studieomdöme
student association studentnation
student completion genomströmning
student completion rate genomströmningshastighet
student debt studieskuld
student exchange studentutbyte
student finance studiemedel
student finance studiestöd
student finance for third-cycle studies studiefinansiering på forskarnivå
student finance system studiemedelssystem
student grant bidragsdel av studiemedel
student grant studiebidrag
student health service studenthälsovård
student influence studentinflytande
student loan studielån
student loan element återbetalningspliktig lånedel
student mobility studentmobilitet
student on freestanding course student på fristående kurs
student on placement praktikant
student registry studieregister
student representative studentrepresentant
student residence permit uppehållstillstånd för studenter
student-teacher ratio lärartäthet
student visa studentvisum
student welfare issues studiesociala frågor
students' educational background utbildningsbakgrund för studerande
students' union studentkår
students' union fee kåravgift
students' union membership kårtillhörighet
students' union official kårfunktionär
students' union post studentfackligt uppdrag
studies on film filmvetenskap
study abroad utlandsstudier
study adviser studievägledare
study and career guidance studie- och yrkesvägledning
study assignment pensum
study environment studiemiljö
study guidance studievägledning
study path studiegång
study performance studieprestation
study period läsperiod
study period studieperiod
study plan studieplan
study programmes board utbildningsnämnd
study resources läromedel
study venue studieort
sub-course delkurs
subatomic physics subatomär fysik
subject ämne
subject didactics ämnesdidaktik
subject knowledge ämneskunskap
subject-specific ämnesspecifik
subject-specific methodology ämnesmetodik
substance abuse beroendelära
substitute teacher lärarvikarie
summarising chapter of a compilation thesis kappa till avhandling
summative evaluation summativ utvärdering
summer course sommarkurs
supervised placement handledd praktik
supervision handledning
supervision tillsyn
supervision system handledarsystem
supervisor handledare
supervisory authority tillsynsmyndighet
supervisory responsibility tillsynsansvar
supplementary credit increment meritpoängskomplettering
supplementary loan merkostnadslån
supplementary qualification komplettering
surgery kirurgi
survey course översiktskurs
suspention avstängning
suspicion of misconduct misstanke om oredlighet
Swedish as first language svenska som modersmål
Swedish as second language svenska som andraspråk
Swedish Scholastic Aptitude Test Högskoleprovet
   
T  
take a doctorate doktorera
take an examination tentera
take a qualification avlägga examen
take-home examination hemtentamen
target number for degrees awarded mål för antal examina
tariff meritvärde
teacher lärare
teacher, pre-school teacher and recreation instructor in the national school system lärare, förskollärare och fritidspedagog i det offentliga skolväsendet
teacher directed learning lärarledd undervisning
teacher education lärarutbildning
teacher exchange lärarutbyte
teacher shortage lärarbrist
teacher-supervised placement lärarledd praktik
teacher's guide lärarhandledning
teacher's manual lärarhandledning
teaching undervisning
teaching ability lärarkompetens
teaching ability lärarskicklighet
teaching and learning pedagogik
teaching and learning in higher education högskolepedagogik
teaching and research duties ämnesbeskrivning
teaching assistant amanuens
teaching capacity lärarkapacitet
teaching experience undervisningserfarenhet
teaching hour lektionstimme
teaching hours undervisningstid
teaching load undervisningsskyldighet
teaching post läraranställning
teaching premises undervisningslokal
teaching session lektion
technological sciences teknikvetenskap
telecommunications telekommunikation
terms of employment anställningsvillkor
test dugga
test prov
textbook lärobok
textile, rubber and polymeric materials textil-, gummi- och polymermaterial
thematic evaluation tematisk utvärdering
thematic research temaforskning
thematic studies temastudier
theology teologi
theoretical chemistry teoretisk kemi
theory of knowledge vetenskapsteori
thesis akademisk avhandling
thesis submission framläggning av avhandling
third cycle forskarnivå
third-cycle course doktorandkurs
third-cycle course forskarutbildningskurs
third-cycle courses and study programmes högskoleutbildning på forskarnivå
third-cycle qualification examen på forskarnivå
third-cycle subject area forskarutbildningsämne
third stream activities samverkan med det omgivande samhället
third stream mission samverkansuppgift
timetable schema
timetabled schemalagd
timetabling schemaläggning
title of professor professors namn
title of qualification examensbenämning
top-up qualification konkurrenskomplettering
transcript of courses and grades samlat betygsdokument
transnational education gränsöverskridande utbildning
transport systems and logistics transportteknik och logistik
trial lecture provföreläsning
trial lecture for appointment as a docent docentföreläsning
tribology tribologi
tuition fee /GB/ studieavgift
type of education utbildningsform
type of instruction undervisningsform
U  
unauthorised aids otillåtet hjälpmedel
unauthorised collaboration otillåtet samarbete
university administration universitetsförvaltning
university board universitetsstyrelse
University Chancellor universitetskansler
university college högskola (2)
university college of fine, applied and performing arts konstnärlig högskola
University College of Health Sciences vårdhögskola
University Diploma in Applied Technology yrkesteknisk högskoleexamen
University Diploma in Social Care social omsorgsexamen
university graduate akademiker
university level universitetsnivå
university teacher universitetslärare
unqualified obehörig
upper-secondary education gymnasieutbildning
upper-secondary level gymnasienivå
upper-secondary school gymnasieskola
upper-secondary school credits gymnasiepoäng
upper-secondary school programme gymnasieprogram
urology and nephrology urologi och njurmedicin
V  
validation validering
vehicle engineering farkostteknik
Very High Quality mycket hög kvalitet
veterinary medicine veterinärmedicin
veterinary surgeon veterinär
Vice-Chancellor /GB/ rektor
visiting lecturer gästlärare
visiting professor gästprofessor
visiting research fellow gästforskare
visual arts bildkonst
vocational education and training yrkesutbildning
   
W  
waiting list applicant reserv
water engineering vattenteknik
water treatment vattenbehandling
web-based distance learning nätbaserad distansutbildning
weighted course meritkurs
whole-group teaching katederundervisning
widening participation /GB/ breddad rekrytering
WIL lärande i arbetslivet
wood science trävetenskap
working hours agreement arbetstidsavtal
work-integrated learning lärande i arbetslivet
work orientated arbetslivsorienterad
work sciences arbetslivsstudier
work year equivalent årsverke
written assessment skriftligt omdöme
written assignment inlämningsuppgift
written examination salskrivning
written examination tentamensskrivning
X  
Y  
Z