Engelska Svenska
C  
call for papers inbjudan att medverka i konferens
call for proposal utlysning av forskningsmedel
campus campus
cancer and oncology cancer och onkologi
cancelled course inställd kurs
cardiac and cardiovascular systems kardiologi
career adviser yrkesvägledare
career-based course varvad teoretisk och praktisk kurs
case study fallstudie
cell and molecular biology cell- och molekylärbiologi
cell biology cellbiologi
Centre of Excellence in Higher Education framstående utbildningsmiljö
ceramics keramteknik
certificate betygshandling
certificate intyg
certificate of eligibility for higher education studies behörighetsintyg för utlandsstudier
certificate of enrolment studieintyg
certificate of professional competence kompetensbevis
cheating fusk
chemical engineering kemiteknik
chemical process engineering kemiska processer
chemistry kemi
chief administrative officer förvaltningschef
chiropractor kiropraktor
classical archaeology and ancient history antikvetenskap
classical languages klassiska språk
climate research klimatforskning
clinical assistant klinisk assistent
clinical laboratory medicine klinisk laboratoriemedicin
clinical medicine klinisk medicin
clinical science klinisk vetenskap
clinical training klinisk utbildning
co-assessor medbedömare
cohort /GB/ årskull
collaboration with commerce and industry näringslivssamverkan
commercialisation of research kommersialisering av forskningsresultat
common entry öppen ingång
communication studies kommunikationsvetenskap
communication systems kommunikationssystem
compendium kompendium
competence level kompetensnivå
competence requirements kompetenskrav
compilation thesis sammanläggningsavhandling
complementary studies breddningsstudier
complete a placement praktisera
completed course slutförd kurs
completed education fullgjord utbildning
completed upper-secondary education gymnasiekompetens
composite science and engineering kompositmaterial och kompositteknik
compulsory course obligatorisk kurs
compulsory students' union membership kårobligatorium
computational mathematics beräkningsmatematik
computer and information science data- och informationsvetenskap
computer engineering datorteknik
computer science datavetenskap
computer room datasal
computer systems datorsystem
computer vision and robotics datorseende och robotik
condensed matter physics den kondenserade materiens fysik
conditions of study studievillkor
confer [a doctor's degree] promovera
conference symposium
construction management byggproduktion
continuing professional development fortbildning
continuing professional development kompetensutveckling
continuing professional development vidareutbildning
continuing professional development återkommande utbildning
continuing professional development course fortbildningskurs
continuing professional development for teachers lärarfortbildning
contracted course beställd utbildning
contract education uppdragsutbildning
contracting higher education institution beställande högskola
contract research uppdragsforskning
control engineering reglerteknik
co-opt adjungera
corrosion engineering korrosionsteknik
cost of administration förvaltningskostnad
course kurs
course certificate kursbevis
course certificate utbildningsbevis
course classification kursklassificering
course code kurskod
course content kursinnehåll
course coordinator kursansvarig
course date kurstillfälle
course evaluation kursvärdering
course length kurslängd
course level kursnivå
course load studieåtagande
course location kursort
course organisation kursuppläggning
course participant kursdeltagare
course participation deltagande i utbildning
course period kursperiod
course provider kursanordnare
course syllabus kursplan
courses and programmes offered utbildningsutbud
courses and study programmes utbildning (1)
courses taken at a partner university abroad utlandsförlagd utbildning
course value betygsvärde
creative and artistic subject konstnärligt ämne
credit högskolepoäng
credit increment meritpoäng
credit load studieåtagande
credit transfer tillgodoräknande
credits awarded studieresultat
credits earned avklarade högskolepoäng
criterion kriterium
criterion-referenced grade målrelaterat betyg
crop production växtproduktion
cultural studies kulturstudier
curriculum vitae meritförteckning
cycle descriptor nivåbeskrivning