Svenska Engelska
För merparten av begreppen finns endast översättning. Begrepp märkta med * innehåller mer information.  
F  
fabrikation fabricated data
fackhögskola specialised higher education institution
fackspråk language for special purposes
fakultet* faculty
fakultetsanslag direct government funding for research and third-cycle programmes
fakultetskansli faculty office
fakultetsnämnd* faculty board
fakultetsopponent (se opponent)  
fakultetsövergripande interfaculty
fallstudie* case study
farkostteknik* vehicle engineering
farmaceutisk synteskemi* pharmaceutical chemistry
farmaceutiska vetenskaper* pharmaceutical sciences
farmaci pharmaceutics
farmacie doktorsexamen* Degree of Doctor of Philosophy in Pharmaceutical Science
farmacie högskoleexamen* Higher Education Diploma in Pharmaceutical Science
farmacie kandidatexamen* Degree of Bachelor of Science in Pharmaceutical Science
farmacie licentiatexamen* Degree of Licentiate of Pharmaceutical Science
farmacie magisterexamen* Degree of Master of Science in Pharmaceutical Science (60 credits)
farmacie masterexamen* Degree of Master of Science in Pharmaceutical Science (120 credits)
farmakologi pharmacology
farmakologi och toxikologi* pharmacology and toxicology
fasta forskningsresurser fixed direct government funding for research
fastighetsmäklare estate agent
filmvetenskap* studies on film
filosofi* philosophy
filosofie högskoleexamen* Higher Education Diploma of Arts
filosofie kandidatexamen* Degree of Bachelor of Arts
filosofie kandidatexamen* Degree of Bachelor of Science
filosofie kandidatexamen* Degree of Bachelor of Social Science
filosofie licentiatexamen* Degree of Licentiate
filosofie magisterexamen* Degree of Master of Arts (60 credits)
filosofie masterexamen* Degree of Master of Arts (120 credits)
filosofisk fakultet faculty of humanities
finansieringsplan för studiefinansiering inom högskoleutbildning på forskarnivå funding plan for third-cycle programmes
fisk- och akvakulturforskning* fish and aquacultural science
fjärranalysteknik* remote sensing
flervetenskaplig (se mångvetenskaplig)  
flexibelt lärande* flexible learning
flyglärarexamen* Diploma of Education in Aviation
folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi* public health, global health, social medicine and epidemiology
folkhögskola* folk high school
folkhögskollärare folk high school teacher
folkhögskollärarexamen* Higher Education Certificate in Folk High School Education
formativ utvärdering* formative evaluation
formell behörighet formal entry requirements
formell utbildning formal education
forskaranställning* research appointment
forskarassistent* postdoctoral research fellow
forskare researcher
forskarflykt brain drain
forskargrupp research team
forskarhandledare doctoral supervisor
forskarkarriär research career
forskarkollegium research faculty
forskarlag (se forskargrupp)  
forskarnivå third cycle
forskarskola* graduate school
forskarstipendium research award
forskarstudent (se doktorand)  
forskarstuderande (se doktorand)  
forskarstudier (se högskoleutbildning på forskarnivå)  
forskartjänst (forskaranställning)  
forskarutbildning (se högskoleutbildning på forskarnivå)  
forskarutbildningskurs* third-cycle course
forskarutbildningsnämnd research programmes board
forskarutbildningsämne* third-cycle subject area
forskarutbyte researcher exchange
forskning research
forskning och utveckling research and development
forskningsanknytning* research basis
forskningsanslag* direct government funding for research
forskningsassistent* research assistant
forskningsbidrag* research grant
forskningscenter (se forskningscentrum)  
forskningscentrum research centre
forskningserfarenhet research experience
forskningsetik research ethics
forskningsfinansierande myndighet research funding agency
forskningsfinansiering research funding
forskningsfinansiär research funding body
forskningsinformation* dissemination of research results
forskningsinstitut research institute
forskningsledare research group leader
forskningsmedel research funding
forskningsmetodik research methodology
forskningsnämnd research board
forsknings- och utvecklingsföretag research and development company
forskningsområde research domain
forskningsorgan research body
forskningspark* science park
forskningspolitik research policy
forskningsproblem research issue
forskningsprogram research programme
forskningsprojekt research project
forskningsresultat research results
forskningsråd government research funding body
forskningssekreterare research officer
forskningsskicklighet research skills
forskningsstiftelse research foundation
forskningsstipendium research stipend
forskningsuppdrag research assignment
forskningsämne research subject
forskningsämnesgrupp field of application
forskningsämnesområde field of science and technology
forskningsöversikt research overview
fortbildad further qualified
fortbildning continuing professional development
fortbildningskurs continuing professional development course
fortlöpande utvärdering (se formativ utvärdering)  
fortsättningskurs (se kurs)  
fotonik photonics
FoU (se forskning och utveckling)  
framläggning av avhandling thesis submission
framstående utbildningsmiljö Centre of Excellence in Higher Education
freemover-student* non-exchange student
fribelopp earned income allowance
fristående kurs* freestanding course
fullgjord utbildning completed education
full kostnadstäckning fully financed
fusion, plasma och rymdfysik* fusion, plasma and space physics
fusk cheating
fysik* physics
fysikalisk kemi* physical chemistry
fysiologi* physiology
fysisk geografi* physical geography
fältstudier field studies
färdighet proficiency
färdighet och förmåga skills and abilities
fördjupad specialised
fördjupning inom huvudområdet* specialised study in the main field
fördjupningsarbete advanced study project
fördjupningskurs (se kurs)  
föregående utbildning prior education
föreläsare lecturer
föreläsning lecture
föreläsningssal lecture hall
föreskrift regulation
föreståndare director
företagsdoktorand externally employed doctoral student
företagsekonomi* business administration
företagsinkubator* business incubator
författningsbestämmelser legislative regulations
förkunskaper* prior knowledge
förkunskapskrav* entry requirements
förnyelsebar bioenergi* renewable bioenergy research
förordnande appointment
förstagångsregistrering first registration
förstahandssökande first choice applicant
förstudie pilot study
förtroendearbetstid non-regulated working hours
förtur priority
förvaltning administration
förvaltningschef chief administrative officer
förvaltningskostnad cost of administration