Engelska Svenska
Q  
qualification merit
Qualification Assessment Manual bedömningshandboken
qualification awarded avlagd examen
qualification descriptor examensbeskrivning
qualification required for appointment as a docent docentkompetens
qualification requirements examenskrav
qualifications framework referensram för examina
qualification to fulfil entry requirements behörighetskomplettering
qualified applicant behörig sökande
qualified for entry behörig till studier
qualified teacher behörig lärare
qualified teacher status certificate behörighetsbevis för lärare
qualify meritera
qualifying course behörighetskurs
qualitative target examensmål
quality aspects kvalitetsaspekt
quality assessment kvalitetsbedömning
quality assurance kvalitetssäkring
quality assurance agency kvalitetssäkringsorgan
quality assurance audit bedömning av kvalitetssäkringssystem
quality assurance procedures kvalitetsarbete
quality audit kvalitetsgranskning
quality control kvalitetskontroll
quality evaluation kvalitetsutvärdering
quality improvement kvalitetsförbättring
quality management kvalitetsstyrning
quash undanröja
quota-based admissions kvoterad antagning