Svenska Engelska
För merparten av begreppen finns endast översättning. Begrepp märkta med * innehåller mer information.  
E  
ECTS* ECTS
ECTS-poäng* ECTS credit
efteranmälan late application
efteransökan (se efteranmälan)  
efterantagning acceptance of late applicants
eftergymnasial post-secondary
eftergymnasial utbildning post-secondary education
egenfinansierad doktorand self-funded doctoral student
egen finansiering self funding
ekologi* ecology
ekonomi economics
ekonomi och näringsliv* economics and business
ekonomie doktorsexamen* Degree of Doctor of Philosophy in Business and Economics
ekonomie högskoleexamen* Higher Education Diploma in Business and Economics
ekonomie kandidatexamen* Degree of Bachelor of Science in Business and Economics
ekonomie licentiatexamen* Degree of Licentiate of Science in Business and Economics
ekonomie magisterexamen* Degree of Master of Science in Business and Economics (60 credits)
ekonomie masterexamen* Degree of Master of Science in Business and Economics (120 credits)
ekonomisk geografi* economic geography
ekonomisk historia* economic history
ekvivalering (se erkännande)  
elektronik electronics
elektronisk spikning* electronic publication of the date of the defence of a doctoral thesis
elektroteknik electrical engineering
elektroteknik och elektronik* electrical engineering, electronic engineering, information engineering
elinstallatör electrical contractor
empiri*  
empiriska data* empirical data
empirisk metod* empirical method
empirisk undersökning* empirical study
endokrinologi och diabetes* endocrinology and diabetes
energisystem* energy systems
energiteknik* energy engineering
enskild utbildningsanordnare* independent education provider
enstaka kurs (se fristående kurs)  
erkännande* recognition of qualification
ersättning per capita (se per capita-ersättning)  
estetiska ämnen aesthetic subjects
etappavgång intermediate exit point
etik* ethics
etikprövning* ethical review
etikprövningsnämnd* Ethical Review Board
etnologi* ethnology
etologi* behavioural sciences biology
EU-förordning EU regulation
EU:s utbytesprogram EU exchange programme
evolutionsbiologi* evolutionary biology
examen* higher education qualification
examen på forskarnivå third-cycle qualification
examen på grundnivå* first cycle programme
examensansökan* application for a certificate
examensarbete* degree project
examensbenämning* title of qualification
examensbeskrivning* qualification descriptor
examensbevis* degree certificate
examensfrekvens* graduation rate
examenskrav qualification requirements
examensmål* qualitative target
examensordning* the Degree Ordinance
examenstillstånd* degree-awarding powers
examensutställning graduation exhibition
examination* examination
examinationsform* examination format
examinationsråd (se mål för antal examina)  
examinator* examiner
examinera* examine
examinerad graduate
exjobb (se examensarbete)  
externa medel external funding
externfinansiering external funding
extern forskningsfinansiär source of external research funding