Engelska Svenska
U  
unauthorised aids otillåtet hjälpmedel
unauthorised collaboration otillåtet samarbete
university administration universitetsförvaltning
university board universitetsstyrelse
University Chancellor universitetskansler
university college högskola (2)
university college of fine, applied and performing arts konstnärlig högskola
University College of Health Sciences vårdhögskola
University Diploma in Applied Technology yrkesteknisk högskoleexamen
University Diploma in Social Care social omsorgsexamen
university graduate akademiker
university level universitetsnivå
university teacher universitetslärare
unqualified obehörig
upper-secondary education gymnasieutbildning
upper-secondary level gymnasienivå
upper-secondary school gymnasieskola
upper-secondary school credits gymnasiepoäng
upper-secondary school programme gymnasieprogram
urology and nephrology urologi och njurmedicin