Svenska Engelska
För merparten av begreppen finns endast översättning. Begrepp märkta med * innehåller mer information.  
D  
data- och informationsvetenskap* computer and information science
datalogi (se datavetenskap)  
datasal computer room
datateknik (se data- och informationsvetenskap)  
datavetenskap* computer science
datorseende och robotik* computer vision and robotics
datorsystem* computer systems
datorteknik* computer engineering
dekan (se dekanus)  
dekanus dean
delegationsordning delegation of authority
delgenomgång* preliminary review
delkurs module
deltagande i prov participation in examination
deltagande i utbildning course participation
deltidsstuderande part-time student
deltidsstudier* part-time study
den kondenserade materiens fysik* condensed matter physics
dermatologi och venerologi* dermatology and venereal diseases
design* design
diagnostisk bioteknologi* diagnostic biotechnology
diagnostiskt prov diagnostic test
didaktik* didactics
dietist* dietician
dietistexamen* Degree of Bachelor of Science in Dietetics
diplom diploma
direkta statsanslag direct government funding
disciplin discipline
disciplinbestämmelse disciplinary regulation
disciplinnämnd disciplinary board
disciplinregel (se disciplinbestämmelse)  
disciplinåtgärder (se disciplinära åtgärder)  
disciplinära åtgärder disciplinary measures
disciplinärende disciplinary case
diskret matematik* discrete mathematics
dispensansökan application for exemption
dispens från behörighetskrav (se undantag från behörighetskrav)  
disputation public defence of doctoral thesis
disputera* publicly defend a doctoral thesis
disputera på något do a doctorate on an issue
distansstudent* distance student
distansstudier (se distansutbildning)  
distansundervisning* distance education
distansutbildning* distance education
djursjukvårdarexamen* Higher Education Diploma in Veterinary Nursing
docent* docent
docenta (se docent)  
docentföreläsning* trial lecture for appointment as a docent
docentkompetens* qualification required for appointment as a docent
doktor doctor
doktorand* doctoral student
doktorandanställning* doctoral studentship
doktorandkurs third-cycle course
doktorandtjänst (se doktorandanställning)  
doktorera take a doctorate
doktorsavhandling* doctoral thesis
doktorsexamen Degree of Doctor
doktorshatt doctoral cap
doktorspromotion doctoral award ceremony
doktorsring doctoral ring
donator donor
driftkostnad operating costs
dubbel examen* double degree
dugga* test