Svenska Engelska
För merparten av begreppen finns endast översättning. Begrepp märkta med * innehåller mer information.  
B  
barnmorska* midwife
barnmorskeexamen* Postgraduate Diploma in Midwifery
barn- och ungdomspedagogisk examen* Bachelor of Education in Child and Youth Education
basgrupp (se PBL-basgrupp)  
basår (se basårsutbildning)  
basårsutbildning* foundation year programme
bearbetnings-, yt- och fogningsteknik* manufacturing, surface and joining technology
bedöma assess
bedömargrupp* assessment panel
bedömning av kvalitetssäkringssystem quality assurance audit
bedömning av utländsk utbildning* evaluation of foreign qualifications
bedömningsgrund basis of assessment
bedömningshandboken* Qualification Assessment Manual
befordra promote
befordran* promotion
befordring (se befordran)  
befordringsprofessur (se anställning som professor)  
begränsat tillträde restricted admission
begärt dokument requested document
behovsmotiverad forskning* needs-driven research
behovsstyrd forskning (se behovsmotiverad forskning)  
behållande (se retention)  
behörig att utföra brandskyddskontroll* authorised to conduct fire safety inspection
behörighet* entry requirements
behörighetsbevis för lärare* qualified teacher status certificate
behörighetsbevis för utlandsstudier (se behörighetsintyg för utlandsstudier)  
behörighetsgivande förutbildning* access programme
behörighetsintyg för utlandsstudier certificate of eligibility for higher education studies
behörighetskomplettering* qualification to fulfil entry requirements
behörighetskrav* entry requirements
behörighetskurs qualifying course
behörighetsprövning* assessment of qualifications
behörighetsregler entry regulations
behörighetsvillkor (se behörighetskrav)  
behörig lärare qualified teacher
behörig sökande qualified applicant
behörig till studier qualified for entry
beprövad erfarenhet* proven experience
beroendelära* substance abuse
beräkningsbiologi (se bioinformatik)  
beräkningsmatematik* computational mathematics
beställande högskola* contracting higher education institution
beställd utbildning* contracted course
betyg* grade
betygsgrad* grade
betyg i gymnasieskolan (se gymnasiebetyg)  
betygshandling* certificate
betygskriterier grading criteria
betygsmedelvärde grade point average
betygsnämnd examining committee
betygsrapportering registration of grades in student registry
betygsskala grading scale
betygssystem* grading system
betygsunderlag basis of assessment
betygsurval (se urval)  
betygsutdrag official transcript
betygsvärde* course value
betygsätta grade
bevilja undantag exempt
bidragsbeviljande myndighet funding authority
bidragsdel av studiemedel* student grant
bifalla approve
bihandledare assistant supervisor
bilaga till examensbevis* diploma supplement
bildkonst* visual arts
bildlärarexamen* Bachelor of Education in Art and Design
bildning* Bildung
bioenergi* bioenergy
biofysik* biophysics
bioinformatik* bioinformatics
bioinformatik och systembiologi* bioinformatics and systems biology
biokatalys och enzymteknik* biocatalysis and enzyme technology
biokemi och molekylärbiologi* biochemistry and molecular biology
biokemikalier* biochemicals
biologi* biology
biologisk systematik* biological systematics
biomaterial* bio materials
biomaterialvetenskap* biomaterials science
biomedicinsk analytiker biomedical scientist
biomedicinsk analytikerexamen* Degree of Bachelor of Science in Biomedical Laboratory Science
biomedicinsk laboratorieteknologi (se biomedicinsk laboratorievetenskap)  
biomedicinsk laboratorievetenskap* biomedical laboratory science
bioprocessteknik* bioprocess technology
biosanering* bioremediation
bioteknik biotechnology
bioteknisk apparatteknik* bioengineering equipment
bioteknisk etik* bioethics
bioteknologi med applikationer på växter och djur* agricultural biotechnology
bisyssla secondary employment
biträdande handledare (se bihandledare)  
biträdande lektor associate senior lecturer
biträdande professor associate professor
bluffuniversitet diploma mill
Bolognaexpert* Bologna Expert
Bolognaprocessen* Bologna Process
bortfall non-completion
bortfallsfrekvens attrition rate
botanik* botany
brandingenjörsexamen* Degree of Bachelor of Science in Fire Protection Engineering
breddad rekrytering* widening participation /GB/
breddningsstudier complementary studies
bristande kvalitet* Inadequate Quality
bruttostudietid* maximum permitted period of study
byggproduktion* construction management