Svenska Engelska
För merparten av begreppen finns endast översättning. Begrepp märkta med * innehåller mer information.  
T  
takbelopp* funding cap
tandhygienist* dental hygienist
tandhygienistexamen* Higher Education Diploma in Dental Hygiene
tandläkare* dental practitioner
tandläkarexamen* Degree of Master of Science in Dental Surgery
tandläkarutbildningsanslag (se TUA-ersättning)  
tandteknikerexamen* Degree of Bachelor of Science in Dental Technology
ta ut examen* apply for the award of a qualification
teatervetenskap* performing art studies
teknik* engineering and technology
teknikhistoria* history of technology
teknikvetenskap technological sciences
teknisk fakultet* faculty of engineering
teknisk fysik engineering physics
teknisk högskola institute of technology
teknisk materialvetenskap materials science
teknisk mekanik* engineering mechanics
teknologie doktorsexamen* Degree of Doctor of Philosophy in Science
teknologie högskoleexamen* Higher Education Diploma in Science
teknologie kandidatexamen* Degree of Bachelor of Science
teknologie licentiatexamen* Degree of Licentiate of Science
teknologie magisterexamen* Degree of Master of Science (60 credits)
teknologie masterexamen* Degree of Master of Science (120 credits)
telekommunikation* telecommunications
temaforskning thematic research
temastudier thematic studies
tematisk forskning (se temaforskning)  
tematisk utvärdering* thematic evaluation
tentamen* examination
tentamensbetyg examination result
tentamensperiod examination period
tentamensskrivning written examination
tentamensvakt invigilator /GB/
tentera take an examination
tentera (någon) examine
teologi theology
teologie doktorsexamen* Degree of Doctor of Theology
teologie högskoleexamen* Higher Education Diploma in Theology
teologie kandidatexamen* Degree of Bachelor of Theology
teologie licentiatexamen* Degree of Licentiate of Theology
teologie magisterexamen* Degree of Master of Theology (60 credits)
teologie masterexamen* Degree of Master of Theology (120 credits)
teoretisk kemi* theoretical chemistry
termin semester
terminsregistrering semester registration
textil-, gummi- och polymermaterial* textile, rubber and polymeric materials
tf. (se tillförordnad)  
tidsbegränsad anställning fixed-term employment
tillförlitlighets- och kvalitetsteknik* reliability and maintenance
tillförordnad acting
tillgodoräknande* credit transfer
tillgodoräkna sig* be given credit for
tillkännagivning av disputation (se spikning)  
tillsvidareanställning employment for an indefinite period
tillsyn* supervision
tillsynsansvar supervisory responsibility
tillsynsmyndighet* supervisory authority
tillträde admission
tillträdesregler admission regulations
tilläggskomplettering* additional qualification
tillämpad applied
tillämpad forskning* applied research
tillämpad psykologi* applied psychology
timanställd* hourly-paid
timanställd lärare (se timlärare)  
timlärare* part-time fixed-term lecturer
tjänst (se anställning)  
tjänsteförslagsnämnd academic appointments board
trafiklärare* driving instructor
transportteknik och logistik* transport systems and logistics
tredje uppgiften (se samverkansuppgiften)  
tribologi* tribology
trädgårdsingenjörsexamen* Higher Education Diploma in Horticultural Management
trädgårdsvetenskap/hortikultur* horticulture
trävetenskap* wood science
TUA-ersättning* funding for dental training and research
tvärvetenskap* interdisciplinarity
tvärvetenskaplig interdisciplinary
tvärvetenskaplig forskning interdisciplinary research
tvärvetenskapliga studier inom samhällsvetenskap* social sciences interdisciplinary