Högskoleverket - nyheter och notiser http://www.hsv.se/nyheter/nyhetsarkivet.4.539a949110f3d5914ec800057148.html Nyheter och notiser från Högskoleverket. sv Högskoleverket SiteVision 2.6.2 Hsv.se avpublicerades den 30 juni 2013 Högskoleverket lades ned den 31 december 2012. Istället har två nya myndigheter bildats, Universitets- och högskolerådet samt Universitetskanslersämbetet. Informationen på denna webbplats har flyttats/kommer att flyttas över till respektive webbplats; www.uhr.se och www.uk-ambetet.se. Wed, 02 Jan 2013 10:27:07 +0100 http://www.hsv.se/nyheter/2012/hsvseavpubliceradesden30juni2013.5.4149f55713bbd9175638000118.html Ökning av antalet nybörjare på lärarutbildning jämfört med 2011 Antalet nybörjare har ökat på lärarutbildningen höstterminen 2012 jämfört med höstterminen 2011.  De är ungefär lika många på lärarutbildning mot förskollärare, grundskollärare och ämneslärare, men flest nybörjare har lärarutbildning mot förskollärarexamen. Det framgår av en ny analys från Högskoleverket. Thu, 27 Dec 2012 10:00:01 +0100 http://www.hsv.se/nyheter/2012/okningavantaletnyborjarepalararutbildningjamfortmed2011.5.4149f55713bbd91756380000.html Färre helårsstudenter läsåret 2011/12 Antalet helårsstudenter minskade läsåret 2011/12 med 9 000. Så gott som hela minskningen avser inresande studenter medan antalet svenska helårsstudenter var nästan oförändrat. För första gången sedan läsåret 2004/05 minskade antalet svenska helårsstudenter inom fristående kurser på distans. Antalet helårsstudenter inom yrkesexamensprogram var i stort sett oförändrat jämfört med läsåret innan. Inom dessa ökade civilingenjörsutbildningen mest, nämligen med tre procent.    Fri, 21 Dec 2012 15:24:28 +0100 http://www.hsv.se/notiser/2012/farrehelarsstudenterlasaret201112.5.674d196e13bbcbfebb78000353.html Allt större andel 19-åringar bland högskolenybörjarna 19-åringarnas andel av alla svenska högskolenybörjare läsåret 2011/12 är den högsta någonsin. Under det senaste decenniet har 19-åringarnas andel ökat från 17 till 31 procent. Antalet nybörjare minskade med 13 procent läsåret 2011/12, men minskningen har avstannat höstterminen 2012. De preliminära uppgifterna visar att antalet nybörjare var 68 600, i princip detsamma som höstterminen 2011. Fri, 21 Dec 2012 13:22:30 +0100 http://www.hsv.se/notiser/2012/alltstorreandel19aringarblandhogskolenyborjarna.5.674d196e13bbcbfebb78000338.html Högskolorna stöder funktionshindrade studenter  Funktionshindrade studenter får pedagogiskt stöd från högskolorna trots att det inte finns något direkt lagstöd för det. De flesta högskolor har också information om vilka stödåtgärder som finns och vem man kan kontakta om man har frågor kring funktionshinder. Det konstaterar Högskoleverket i en sammanställning till regeringen av resultaten från tillsynsbesöken vid högskolorna. Fri, 21 Dec 2012 12:52:34 +0100 http://www.hsv.se/notiser/2012/hogskolornastoderfunktionshindradestudenter.5.674d196e13bbcbfebb78000322.html Lägre sysselsättningsgrad för forskarutbildade med utländsk bakgrund År 2007 fanns cirka 51 000 personer med forskarutbildning i Sverige. Drygt 60 procent var män. 77 procent hade svensk bakgrund och 23 procent hade utländsk. Andelen med utländsk bakgrund var alltså högre bland forskarutbildade än i den svenska befolkningen i stort.   De med svensk bakgrund var sysselsatta till 90 procent medan de med utländsk bakgrund hade betydligt lägre sysselsättningsgrad. De med svensk examen hade också högre inkomster.   Läs mer i rapporten "Forskarutbildade på arbetsmarknaden — statistisk analys och litteraturstudie". Fri, 21 Dec 2012 11:49:42 +0100 http://www.hsv.se/notiser/2012/lagresysselsattningsgradforforskarutbildademedutlandskbakgrund.5.674d196e13bbcbfebb78000214.html Mycket administrativt arbete för få betalande studenter Antalet antagna studenter som betalar studieavgift är fler hösten 2012 än hösten 2011. Det visar en uppföljning som Högskoleverket gjort. Men högskolorna upplever det administrativa arbetet som mycket stort satt i relation till de förhållandevis få betalande studenterna. Fri, 21 Dec 2012 09:51:06 +0100 http://www.hsv.se/nyheter/2012/mycketadministrativtarbeteforfabetalandestudenter.5.782a298813a88dd0dad800017492.html Slutsatser efter utvärderingssystemets första år Det nya utvärderingssystemet sjösattes 2011. Högskoleverket har hittills fattat beslut om cirka en tredjedel av de utbildningar som ska utvärderas.  Det betyder att vi har fått en god bild av hur systemet fungerar och vilka justeringar som behöver göras. Det säger universitetskansler Lars Haikola och avdelningschef Maria Sundkvist när de summerar utvärderingssystemet. Thu, 20 Dec 2012 17:36:50 +0100 http://www.hsv.se/notiser/2012/slutsatserefterutvarderingssystemetsforstaar.5.782a298813a88dd0dad800017437.html Bra policy för studentdeltagande Högskoleverkets tillsynsbesök vid Göteborgs universitet visar att man har en bra policy för studentdeltagande i universitetets verksamhet. Men flera av de granskade utbildnings- och kursplanerna är på engelska något som inte är förenligt med reglerna i språklagen.  Thu, 20 Dec 2012 15:35:07 +0100 http://www.hsv.se/nyheter/2012/brapolicyforstudentdeltagande.5.782a298813a88dd0dad800017219.html 56 "uddakurser" granskade Nu har den andra omgången kurser som inte omfattas av kursfordringarna för någon examen granskats. Många av kurserna har en tydlig koppling till arbetslivet. Granskningen utgick från centrala krav ur högskolelagen. Resultatet blev att 35 av totalt 56 kurser uppfyller kraven medan 21 kurser inte gör det. Thu, 20 Dec 2012 14:28:08 +0100 http://www.hsv.se/notiser/2012/56uddakursergranskade.5.782a298813a88dd0dad800017015.html Utbildningar i engelska och språkvetenskap kvalitetsutvärderade Nu är omdömena klara för utbildningar i engelska samt allmän språkvetenskap och lingvistik. Utbildningarna får ett omdöme på en tregradig skala: bristande kvalitet, hög kvalitet eller mycket hög kvalitet. Omdömena varierade från det lägsta till det högsta omdömet i dessa utvärderingar. Wed, 19 Dec 2012 10:34:27 +0100 http://www.hsv.se/nyheter/2012/utbildningariengelskaochsprakvetenskapkvalitetsutvarderade.5.782a298813a88dd0dad800016713.html Föräldrarnas utbildningsnivå påverkar valet av högskoleutbildning Av nybörjarna på läkarprogrammen har 70 procent högutbildade föräldrar. Motsvarande siffra för nybörjarna på förskollärarprogrammet är 17 procent, vilket är lägre än för befolkningen som helhet. Det visar ett nytt statistiskt meddelande från Högskoleverket och SCB. Wed, 19 Dec 2012 09:42:23 +0100 http://www.hsv.se/nyheter/2012/foraldrarnasutbildningsnivapaverkarvaletavhogskoleutbildning.5.782a298813a88dd0dad800016748.html Allt fler väljer att studera utomlands Förra läsåret studerade 27 700 svenska studenter utomlands via utbytesprogram eller på egen hand som freemover-studenter. Samtidigt minskade antalet utländska studenter som kommer till Sverige för att studera som en följd av att studieavgifter införts för freemover-studenter från länder utanför EU/EES. Mon, 17 Dec 2012 09:49:10 +0100 http://www.hsv.se/nyheter/2012/alltflervaljerattstuderautomlands.5.782a298813a88dd0dad800016195.html Fel av Högskolan i Halmstad att inte byta examinator Högskoleverket kritiserar Högskolan i Halmstad för att den inte har följt sitt eget beslut att byta examinator och anser att högskolan bör ta ställning till om studenten ska få möjlighet att genomföra ytterligare en VFU-period med en annan lärare som examinator. Högskoleverket anser också att om en student ska få möjlighet att komplettera verksamhetsförlagd utbildning bör det anges i kursplanen. Fri, 14 Dec 2012 16:07:46 +0100 http://www.hsv.se/notiser/2012/felavhogskolanihalmstadattintebytaexaminator.5.782a298813a88dd0dad800016046.html Hög kvalitet på utbildningar i östasiatiska språk Högskoleverket har utvärderat kvaliteten på fem utbildningar som leder till kandidatexamen i östasiatiska språk och närliggande områden. Samtliga utbildningar får omdömena ”hög kvalitet” eller ”mycket hög kvalitet”. Enligt regeringens uppdrag har Högskoleverket utvärderat utbildningarnas resultat. Wed, 12 Dec 2012 10:15:47 +0100 http://www.hsv.se/nyheter/2012/hogkvalitetpautbildningariostasiatiskasprak.5.782a298813a88dd0dad800014977.html Genomför en total översyn av hela antagningssystemet ”Både meritpoängen och högskoleprovet ger den tveksamma signaleffekten till gymnasieeleverna att det går att få tillträde till attraktiva högskoleutbildningar utan att lägga ner ansträngningar på att få goda betyg”. Det skriver professor Jan-Eric Gustafsson, ordförande i Högskoleverkets tillträdesråd, i sista numret av Nyheter & Debatt. Mon, 10 Dec 2012 11:06:20 +0100 http://www.hsv.se/nyheter/2012/genomforentotaloversynavhelaantagningssystemet.5.782a298813a88dd0dad800014662.html Nytt liv i två myndigheter Högskoleverket förbereder sig för två skilda liv. Ett liv som del av Universitetskanslersämbetet och ett som del av Universitets- och högskolerådet. Mycket kommer att återanvändas i de nya myndigheterna men uppdraget till UK-ämbetet är vassare formulerat än det som Högskoleverket haft. Det skriver Lars Haikola i den sista ledaren i Nyheter & Debatt.   Thu, 06 Dec 2012 08:59:33 +0100 http://www.hsv.se/nyheter/2012/nyttlivitvamyndigheter.5.782a298813a88dd0dad800013670.html Utvärdering av grekiska, nygrekiska och latin Högskoleverket har utvärderat utbildningarna i grekiska, latin och nygrekiska. Sammanlagt rör det sig om fyra utbildningar som ges vid Göteborgs, Lunds och Uppsala universitet. Två utbildningar får omdömet hög kvalitet. Övriga två bedöms ha bristande kvalitet.   Wed, 05 Dec 2012 09:27:56 +0100 http://www.hsv.se/nyheter/2012/utvarderingavgrekiskanygrekiskaochlatin.5.782a298813a88dd0dad800013605.html Sverige inte med i framtidens tätklunga? Utbyggnaden av den svenska högskolan på 1990-talet har lett till att en stor andel av Sveriges unga i dag har högskoleutbildning. Antalet studenter i högskolan nådde toppnivåer 2010—2011, men nu minskas volymen och det finns inga planer på fortsatt utbyggnad av högskolan de kommande åren. Mon, 03 Dec 2012 09:45:35 +0100 http://www.hsv.se/nyheter/2012/sverigeintemediframtidenstatklunga.5.782a298813a88dd0dad800011352.html Från otillåten lottning till lång handläggningstid i ny tillsynsrapport Anmälningar från studenter och studentkårer ligger till grund för en stor del av Högskoleverkets tillsynsarbete. Rapporten avser åren 2010 och 2011 och anmälningarna rör bland annat mycket skilda meningar hos handledare och examinator angående en magisteruppsats och en student som inte fick delta i en utbildning pga. tidigare polisanmälan för brott. Fri, 30 Nov 2012 13:32:19 +0100 http://www.hsv.se/nyheter/2012/franotillatenlottningtilllanghandlaggningstidinytillsynsrapport.5.782a298813a88dd0dad80009851.html En högskolevärld i ständig förändring Framtidens högskola står inför utmaningar som kräver nya lösningar. Lönar sig högre utbildning, och i så fall för vem? Hur vanligt är det livslånga lärandet? Hur ska urvalet till högskolan hanteras, vilken betydelse har betyg respektive högskoleprovet? Detta är några exempel från skriftens "En högskolevärld i ständig förändring. Högskoleverket 1995—2012" olika teman. Fri, 30 Nov 2012 11:05:49 +0100 http://www.hsv.se/notiser/2012/enhogskolevarldistandigforandring.5.782a298813a88dd0dad800010384.html Framtida brist på fritidspedagoger och sjuksköterskor Det finns stor risk för framtida brist på bland annat fritidspedagoger, sjuksköterskor, högskoleingenjörer, speciallärare och tandläkare om antalet nybörjare på dessa utbildningar inte ökar. Det visar en ny rapport från Högskoleverket. Thu, 29 Nov 2012 09:51:01 +0100 http://www.hsv.se/nyheter/2012/framtidabristpafritidspedagogerochsjukskoterskor.5.782a298813a88dd0dad80009509.html Kursklassificeringen uppföljd Hur mycket pengar universiteten och högskolorna får utgår ifrån antalet helårsstudenter och helårsprestationer inom olika utbildningsområden. Högskolorna klassificerar därför alla kurser på utbildningsområden. På regeringens uppdrag har nu Högskoleverket följt upp hur denna klassificering görs. Thu, 29 Nov 2012 08:22:05 +0100 http://www.hsv.se/nyheter/2012/kursklassificeringenuppfoljd.5.782a298813a88dd0dad80009753.html Optikerutbildningar utvärderade Högskoleverket har kvalitetsgranskat de två utbildningarna som leder till optikerexamen i Sverige, en på Karolinska institutet och en på Linnéuniversitetet. Båda fick omdömet "bristande kvalitet". Även utbildningar i optometri ingår i utvärderingen. Wed, 28 Nov 2012 09:59:32 +0100 http://www.hsv.se/nyheter/2012/optikerutbildningarutvarderade.5.782a298813a88dd0dad80007966.html Högskolans kontakter med arbetslivet ökar — men effekterna är oklara Enligt Högskoleverkets rapport Kontaktiviteter — högskolornas verksamheter för utbildningars arbetslivsanknytning har samverkan med arbetslivet byggts ut och utvecklats under de senaste åren. Men det saknas ofta mätbara mål — något som gör effekterna oklara. Mon, 26 Nov 2012 13:45:48 +0100 http://www.hsv.se/nyheter/2012/hogskolanskontaktermedarbetslivetokarmeneffekternaaroklara.5.782a298813a88dd0dad80008221.html Fel ge förtur för återkommande studenter Stockholms universitet ger studenter som har studerat vid universitetet förtur till några fristående kurser. Högskoleverket konstaterar att det enligt högskoleförordningen inte är möjligt att ge en sådan förtur och att universitetet inte kan kringgå högskoleförordningens regler om urval. Mon, 26 Nov 2012 13:45:14 +0100 http://www.hsv.se/nyheter/2012/felgeforturforaterkommandestudenter.5.782a298813a88dd0dad80008724.html Ny genusskrift: Hur påverkar föreställningar om manligt och kvinnligt forskningen i företagsekonomi? Hur påverkar föreställningar om kvinnligt och manligt organiserandet av arbetsuppgifter, vilka är skillnaderna i kvinnors och mäns möjligheter till att göra karriär, hur bedriver män respektive kvinnor företag? Genusperspektiv på företagsekonomi är den sextonde titeln i serien om genusperspektiv. Thu, 22 Nov 2012 11:09:45 +0100 http://www.hsv.se/nyheter/2012/nygenusskrifthurpaverkarforestallningarommanligtochkvinnligtforskningeniforetagsekonomi.5.782a298813a88dd0dad80007906.html Uddakurser uppföljda Förra året granskade Högskoleverket ett antal så kallade uddakurser, alltså kurser som inte leder till någon examen. Ett tiotal ifrågasattes för otillräcklig högskolemässighet. Nu har dessa följts upp. Sju av tio har lagts ned. De övriga tre, bland annat en orkidékurs vid Karlstads universitet, har nu den vetenskapliga nivå som krävs. Wed, 21 Nov 2012 13:02:44 +0100 http://www.hsv.se/nyheter/2012/uddakurseruppfoljda.5.782a298813a88dd0dad80007835.html Drygt 44 000 kan hämta sitt högskoleprovsresultat I dag kan de 44 175 som skrev högskoleprovet den 27 oktober se sina resultat. Nytt för i höst är att resultatet ges med två decimaler. Det gör att det numera finns 41 steg i skalan istället för som tidigare 21. Det innebär att antalet som får högsta resultat är lägre i höst än tidigare. 59 personer fick 2.00. Wed, 21 Nov 2012 12:40:00 +0100 http://www.hsv.se/notiser/2012/drygt44000kanhamtasitthogskoleprovsresultat.5.782a298813a88dd0dad80007499.html Allt fler utan tidigare studier söker till högskolan Till höstterminen 2012 sökte 126 000 personer utan tidigare högskolestudier till högskolan. Det är det högsta antalet någonsin och en ökning med åtta procent jämfört med i fjol. Det visar nya siffror från Högskoleverket och SCB. Tue, 20 Nov 2012 10:26:02 +0100 http://www.hsv.se/nyheter/2012/alltflerutantidigarestudiersokertillhogskolan.5.782a298813a88dd0dad80007462.html