Högskoleverket lades ned vid årsskiftet 2012/13 – två nya myndigheter bildades

Den 1 januari 2013 flyttade verksamheten i de tre myndigheterna Högskoleverket, Internationella programkontoret och Verket för högskoleservice över till två nya myndigheter: Universitetskanslersämbetet (UKÄ) och Universitets- och högskolerådet (UHR).

Stora delar av Högskoleverkets tidigare verksamheter hamnade på UKÄ. De verksamheter som UHR tog över ansvaret för är bedömning av utländska utbildningar, studieinformation, tillträdesfrågor och högskoleprovet.

Anledningen till förändringen var att regeringen ville renodla den verksamhet som bedrevs inom myndigheterna.

Logotyp UKÄ

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) ansvarar för:

Kvalitetsutvärdering av högre utbildning samt examenstillståndsprövning

Den kvalitetsutvärdering av universitets- och högskoleutbildningar som bedrevs inom Högskoleverket har fortsatt på UKÄ. Det gäller även arbetet med examenstillståndsprövningar och utvärdering av kurser som inte ingår i en examen. UKÄ samverkar också med internationella organisationer på området.

Tillsyn av universitet och högskolor i Sverige

Ett annat av UKÄ:s huvuduppdrag är att utöva tillsyn över universitet och högskolor i Sverige, samt att bevaka studenternas rättssäkerhet. Uppdragen sköttes tidigare av Högskoleverket. Inom UKÄ ligger även kanslistödet för Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH) och Högskolans avskiljandenämnd (HAN).

Uppföljning och analys

UKÄ ska svara för den officiella statistiken för högskoleväsendet, uppföljning, insamling och analys av data inom högskoleområdet - uppdrag som tidigare  låg på Högskoleverket. Ett nytt uppdrag inom UKÄ:s uppföljningsansvar är att analysera effektiviteten i högskolans resursutnyttjande.

Läs mer om UKÄ »

Logotyp UHR

Universitets- och högskolerådet (UHR) ansvarar för:

Antagningsregler och antagning till högskola

Webbplatserna Antagning.se och Universityadmissions.se där sökande gör sin anmälan till högskolestudier finns kvar och förvaltas av UHR. Den antagningsservice som tidigare låg hos Verket för högskoleservice (VHS) ansvarar nu UHR för. Både sökande och studievägledare kommer även i fortsättningen att få stöd och information om antagningsreglerna och hur de tillämpas.

UHR är den myndighet som har föreskriftsrätt för tillträdesregler. Myndigheten har även ansvar för den tekniska förvaltningen av studiedokumentationssystemet Ladok.

Högskoleprovet och information om högskolestudier

Studera.nu finns kvar. Blivande studenter och andra intresserade får svar på de frågor de har via dessa webbplatser även i fortsättningen. UHR ansvarar för en neutral och saklig studieinformation, samt har i uppdrag att stimulera intresset för högre studier.

Myndigheten ansvarar för högskoleprovet och anmälan till högskoleprovet.

Bedömning av utländsk utbildning

Den bedömningsverksamhet som tidigare bedrevs vid Högskoleverket och VHS samlas nu på UHR, tillsammans med Enic-Naric Sverige som tidigare fanns på Högskoleverket. Även den bedömning av eftergymnasial yrkesutbildning som har skötts av Myndigheten för yrkeshögskolan har förts över till UHR.
Det här innebär att en och samma myndighet ansvarar för bedömning av utländsk utbildning på både gymnasial och eftergymnasial nivå.

Information om och stöd för internationellt samarbete och utbyten inom hela utbildningsområdet

Hela den verksamhet som bedrevs vid Internationella programkontoret har förts över till UHR. Verksamheten omfattar stöd till förskolor, grund- och gymnasieskolor, universitet, företag, organisationer och enskilda individer för att delta i internationella aktiviteter. Det kan till exempel vara samarbets- och utvecklingsprojekt eller kompetensutveckling, praktik och studier utomlands.

Nordisk och europeisk utbytestjänstgöring för statstjänstemän samt utbildning inför EU:s uttagningsprov

Den som vill göra något av Europeiska unionens institutioners uttagningsprov har kunnat gå en utbildning hos Kompetensrådet för utveckling i staten (Krus). Krus har även till uppgift att administrera och informera om nordisk och europeisk utbytestjänstgöring för statstjänstemän. Båda dessa uppdrag har förts över till UHR.

Motverka diskriminering, främja lika rättigheter och möjligheter samt främja breddad rekrytering

Inom högskoleområdet ska UHR motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Myndigheten ska också arbeta för att främja breddad rekrytering.

Läs mer om UHR »